Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal press

Asocijacija lokalnih nezavisnih medija “Lokal pres” osnovana je 1995. godine radi unapređivanja i usklađivanja delatnosti članica i zastupanja interesa osnivača, a pre svega u oblasti izdavačke delatnosti i to kroz:

 • zastupanje strukovnih interesa pred nadležnim državnim i drugim organima i organizacijama
 • zajednički nastup na tržištu za poslove iz delatnosti članica,
 • jedinstvene nabavke repromaterijala za izdavanje i štampanje novina i drugih publikacija,
 • jedinstvenu obradu tržišta, marketing i poslovne komunikacije,
 • zajednička medijska istraživanja,
 • edukaciju kadrova i ispomoć u iskorišćavanju sredstava rada, stručnih i radnih potencijala članica,
 • bližu saradnju u funkciji poboljšanja komunikacija novinara i medija i obavljanje drugih poslova od interesa za nesmetano poslovanje članica.

Članstvo asocijacije u ovom momentu broji 52 medija sa teritorije Srbije.

Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

Projekat "Abeceda zagovaranja za medije i mlade" u osnovi podrazumeva dva zagovaračka procesa: postojeći koji se već sprovodi za potrebe izmene i dopune medijske regulative i novi zagovarački proces namenjen prepoznavanju kreiranja medijskog sadržaja za mlade kao teme od javnog interesa.

Specifični cilj(evi): Unaprediti praksu zagovaranja PU "Lokal pres"Unaprediti razumevanje zagovaračke uloge PU "Lokal pres" među građanima, medijima i donosiocima odluka na lokalnom nivou

Glavna aktivnost koja će se sprovesti na projektu uz ekspertsku podršku BOŠ-a, BIRN-a i BFPE-a je pokretanje kampanje zagovaranja za prepoznavanje potrebe kreiranja sadržaja za mlade kao teme od javnog interesa u lokalnim sredinama

Rezultati:

 • Obučeni LP saradnici za procese zagovaranja
 • Unapređena saradnja između OCD i medija kroz višu informisanost o potrebi i značaju  učešća i podršku u zagovaranju na izmenii dopuni medijske regulative
 • Podignuta svet mladih građana o značaju učešća u procesu donošenja odluka
 • Uspostavljen proces zagovaranja za prepoznavanje javnog interesa kreiranja sadržaja za mlade

Tim: Snežana Milošević, generalna sekretarka PU Lokal pres, Marija Obrenović, saradnica PU Lokal pres, Nenad Gavrilović, saradnik PU Lokal pre

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

© Beogradska otvorena škola 2019