Udruženje građana Romani cikna

Naziv projekta: "Za veće učešće seoskih žena u savetima mesnih zajednica"

Trajanje projekta: 15. april - 31. oktobar 2019.

U Savetima mesnih zajednica u ruralnim naseljima najčešće je jedna ili nijedna žena, a upravo ovi saveti su tela preko kojih građani/ke mogu pokretati različite inicijative koje se tiču života u lokalnim sredinama. Puno uključivanje žena ključ je za demokratizaciju procesa donošenja odluka na lokalnom nivou, a veće učešće žena značajno bi doprinelo unapređenju kvaliteta života čitave zajednice. Pored toga što su opterećene brojnim obavezama, počev od kućnih poslova, preko poslova na imanju i brige o domaćinstvu, žene su često i ekonomski zavisne. Kako uglavnom nisu vlasnice porodičnih gazdinstava, većina njih nema ni overenu zdravstvenu knjižicu. U najnepovoljnijem položaju su Romkinje koje žive na selu. Romska žena sa sela i dalje nema pravo glasa, često je žrtva porodičnog nasilja, ranih i ugovorenih brakova.

Cilj ove inicijative je davanje doprinosa jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi, kroz osnaživanje seoskih žena i Romkinja sa sela na području Grada Kruševca za učešće u radu saveta mesnih zajednica.

Projektom će biti obuhvaćeni građani na 5 lokacija: Čitluk, Vitanovac, G.Stepoš, Pepeljevac i Parunovac.

Udruženje "Romani cikna" je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana osnovano 2010. godine. Sedište udruženja je u Kruševcu. Vizija je: Stvoriti uslove za postojanje društva jednakih i aktivnih građanki i građana koji odlučuju o svojim životima u demokratskoj pravnoj državi uz puno poštovanje ljudskih prava i ličnih osobenosti. Teže da doprinesu stvaranju zajednice koja će biti osnažena u primeni zakona i obezbeđivanju uslova za razvoj svake osobe u skladu sa sopstvenim potencijalima, sposobna da od različitosti stvara novi kvalitet, da ne dozvoljava nasilje, diskriminaciju i izolaciju, da traži i prepoznaje kvalitet, da jača civilni sektor, jer time jača i samu sebe. Misija udruženja je unapređenje položaja Romkinja i Roma u društvu, razvojem obrazovnih, zdravstvenih, materijalnih, socijalnih i kulturnih potencijala romske zajednice, radi stvaranja uslova za participaciju i korišćenje kapaciteta same romske populacije i lokalne zajednice.   

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.