O projektu

Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj sprovodi projekat Aktivni građani - bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju čiji cilj je doprinos jačanju demokratskog društva u Srbiji utemeljenog na kulturi učešća građana u političkim procesima, kao i doslednom poštovanju demokratskih principa. Projekat je četvorogodišnja inicijativa koju je BOŠ, u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija pokrenuo sa ciljem unapređenja praksi javnog zagovaranja u civilnom društvu, odnosno praksi u čijoj osnovi se nalaze interesi lokalnih zajednica i u čijem formulisanju su građani aktivno uključeni.

Stabilnost demokratskih institucija i vladavina prava su nezamislivi bez aktivnog učešća civilnog društva i građana u kreiranju javnih politika, rešavanju problema, prepoznavanju i ostvarivanju potencijala neophodnih za napredak zajednice. Javno zagovaranje ima ključnu ulogu u jačanju demokratskih procesa i demokratskog društva utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu. BOŠ će ovim projektom nastojati da:

  • unapredi prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu u Srbiji;
  • poveća podršku građana aktivnostima organizacija civilnog društva;
  • unapredi proces donošenja odluka i razvoja javnih politika;
  • unapredi razumevanje zagovaračke uloge organizacija civilnog društva među građanima, medijima i donosiocima odluka;
  • unapredi saradnju i bolje povezivanje javnog, civilnog i privatnog sektora u Srbiji.

Projekat ima nekoliko komponenti:

Projektna i programska podrška - U periodu 2019-2023, a tokom IV ciklusa, biće podržano više od 60 organizacija civilnog društva u Srbiji, a programom su obuhvaćene dve vrste podrške: projektna i programska.

Projektna podrška obuhvata finansijsku podršku (10.000 USD - 15.000 USD) projektima javnog zagovaranja i osnaživanje kapaciteta partnerskih organizacija koje u svom radu primenjuju metode javnog zagovaranja. 

Programska podrška je namenjena organizacijama civilnog društva koje već sprovode kampanje javnog zagovaranja i/ili imaju programe zagovaranja u okviru portfolija organizacije. Ova vrsta podrške ne podrazumeva finansijska sredstva, već je njen cilj unapređenje postojećih aktivnosti organizacije u oblasti javnog zagovaranja i unapređenje njenih kapaciteta.  

Ekspertska i mentorska podrška - BOŠ obezbeđuje ekspertsku podršku partnerima u sprovođenju odabranih zagovaračkih inicijativa kroz Zagovaračku kliniku i to u segmentima javnog zagovaranja koji su najznačajniji partnerima u njihovom radu.  Takođe, BOŠ, BFPE i BIRN organizuju diskusije i vebinare na relevantne teme iz oblasti javnog zagovaranja.

Program jačanja kapaciteta za javno zagovaranje primenom inovativnih metoda zagovaranja - Odabrane partnerske organizacije tokom trajanja jednog ciklusa Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje učestvuju u seriji treninga jačanja kapaciteta koji se tiču ključnih aspekata u javnom zagovaranju: razvoj efektivnih strategija zagovaranjaplaniranje inovativnih pristupa javnom zagovaranju komunikacije.

Nacionalna zagovaračka platforma je pokrenuta sa ciljem promocije i podsticanja dijaloga između javnih institucija i organizacija civilnog društva. Glavne aktivnosti u okviru platforme usmerene su na razgovore o unapređenju okruženja za delovanje organizacija civilnog društva, razvoj međusektorske saradnje u procesima odlučivanja i jačanje partnerstva u procesu evropskih integracija, sa akcentom na lokalni nivo. 

Cilj nagrade Pokretači promena je odavanje priznanja organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama koje nastoje da svoje zajednice učine boljim. Više o nagrađenim Pokretačima promena iz 2019. godine možete pogledati ovde, a Pokretače promena iz 2020. godine upoznajte ovde. Konkurs za Pokretače promena 2021. biće objavljen u septembru 2021. godine.

  • Umrežavanjem ka promeni (Networking4Change)

U poslednjoj fazi projekta, a na osnovu rezultata dijaloga između javnih vlasti i predstavnika organizacija civilnog društva, biće organizovan Forum otvorenog partnerstva (Open Partnership Forum) čiji cilj je bolje povezivanje i unapređenje saradnje javnog, civilnog i privatnog sektora u Srbiji. Aktivnosti Foruma otvorenog partnerstva će biti usmerene na naučene lekcije u pogledu praksi i okruženja za dijalog između organizacija civilnog društva i javnih vlasti, mogućnosti za uključivanje privatnog sektora u unapređenje postojećih politika i prepoznavanje modaliteta neophodne podrške aktivnostima organizacija civilnog društva. U okviru ove aktivnosti biće izrađen memorandum o zajedničkim obavezama predstavnika sva tri sektora kojim se doprinosi boljoj komunikaciji i promociji izgradnje zajedničke saradnje koja omogućava bolje demokratsko društvo.

  • Advocacy Caravan 

U poslednjoj fazi projekta će biti organizovan karavan po Srbiji na kom će biti predstavljeni uspesi i ljudi koji stoje "iza" zagovaračkih inicijativa. Karavan treba da doprinese boljoj vidljivosti i razumevanju uloge koju organizacije civilnog društva imaju u ostvarivanju promena važnih za lokalne zajednice i javne politike, kao i u razumevanju njihovog doprinosa u unapređenju kvaliteta života građana.

  • Nacionalni registar zagovaračkih promena i lokalnih zagovarača

Nacionalni registar će predstavljati centralno mesto koje će, sa jedne strane pružiti zainteresovanoj javnosti i medijima, mogućnost da identifikuju ključne promene koje su postignute javnim zagovaranjem, dok će sa druge strane, sadržati bazu podataka svih aktivnih zagovarača u civilnom društvu, tj. organizacija civilnog društva koje se bave javnim zagovaranjem i koje mogu biti mentori i pružiti smernice onima koji su zainteresovani za zagovaranje. 

Projekat se realizuje od 19. novembra 2018. godine do 18. maja 2023. godine.

Ukupna vrednost projekta je 2.000.000 dolara.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.