Program podrške

Program podrške civilnom društvu za javno zagovaranje sprovodi Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija. Program je deo projekta Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju koji se realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Projekat teži da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.

Šta podrazumeva Program podrške civilnom društvu za javno zagovaranje?

Program se realizuje kroz projektnu i programsku podršku koju dobijaju partnerske organizacije.

Projektna podrška obuhvata finansijsku podršku projektima javnog zagovaranja i dodatno osnaživanje kapaciteta partnerskih organizacija - projektnih partnera, koje u svom radu primenjuju metode javnog zagovaranja. Potencijalni projektni partneri koji se prijavljuju za ovaj vid podrške mogu predložiti nove projekte ili imati tekuće projekte javnog zagovaranja, za koje su im potrebna dodatna finansijska sredstva i/ili unapređenje kapaciteta. Potencijalne partnerske organizacije mogu da konkurišu za finansijsku podršku u minimalnom iznosu od 5.000 USD i maksimalnom iznosu od 15.000 USD. 

Programska podrška obuhvata dodatno osnaživanje kapaciteta partnerskih organizacija – programskih partnera, koje sprovode kampanje javnog zagovaranja, imaju tekuće projekte javnog zagovaranja, učesnici su ili pokretači različitih inicijativa javnog zagovaranja koje tek treba da budu sprovedene. Programska podrška ne podrazumeva finansijska sredstva iz budžeta ovog Programa. Cilj ove podrške je ne samo unapređenje postojećih aktivnosti organizacije u oblasti javnog zagovaranja već i unapređenje kapaciteta organizacije (organizaciona struktura, prakse javnog zagovaranja, strateški pristup organizacije u osmišljavanju kampanja javnog zagovaranja).

Pored projektne i programske podrške, Program obuhvata i ekspertsku i mentorsku podršku, treninge jačanja kapaciteta kao i mogućnost učešća u Nacionalnoj zagovaračkoj platformi i godišnjim nagradama Pokretači promena

U okviru dva poziva Programa podrške je podržano preko 60 lokalnih i nacionalnih zagovaračkih inicijativa organizacija civilnog društva sa oko 263.000 dolara. Naši projektni i programski partneri su u svoje zagovaračke inicijative uključili više od 10.000 ljudi iz cele Srbije, a svojim aktivnostima dosegli su do čak dva miliona građana i građanki. 

Kojim temama se bavimo na Programu podrške civilnom društvu za javno zagovaranje?

Tematske oblasti obuhvaćene ovim Programom su:

  • unapređenje i zaštita ljudskih prava;
  • razvoj lokalne zajednice;
  • zaštita i unapređenje životne sredine i klimatske promene; 
  • druge oblasti od značaja za društvo ili oblasti koje su postale prioritetne kao posledica pandemije Kovid-19, a u kojima se ostvaruju ciljevi i očekivani rezultati Programa.

Više o zagovaračkim aktivnostima partnerskih organizacija možete pogledati ovde.

Koje su dodatne aktivnosti Programa podrške civilnom društvu za javno zagovaranje?

Program jačanja kapaciteta za javno zagovaranje primenom inovativnih metoda zagovaranja obuhvata uvodnu radionicu i tri treninga:

  • Trening za razvoj efektivnih strategija zagovaranja - Namenjen je razvoju kapaciteta partnera za primenu pravovremenih, strateški orijentisanih zagovaračkih inicijativa, koje u obzir uzimaju zainteresovane strane i njihove potencijalne uticaje, kao i potencijalno pozitivne i negativne aspekte korišćenih alata i taktika. 
  • Trening za komunikaciju - Kroz ovaj trening odabrane organizacije unapređuju veštine u sledećim oblastima: a) komunikacija u elektronskim i onlajn medijima, b) izgradnja komunikacije sa lokalnom zajednicom s ciljem sticanja javne podrške i aktivnog uključivanja građana, c) izgradnja partnerstava značajnih za delotvornost zagovaračkih inicijativa.
  • Trening za planiranje inovativnih pristupa javnom zagovaranju - Partneri u okviru ovog treninga razvijaju veštine osmišljavanja, razvoja i testiranja različitih inovativnih pristupa javnog zagovaranja koji su usklađeni sa društveno-političkim kontekstom. Takođe, fokus treninga je i na razvoju kreativnosti i primeni raznovrsnih zagovaračkih metoda i alata. 

Učešće u Nacionalnoj zagovaračkoj platformi omogućava odabranim organizacijama da komuniciraju svoje zagovaračke inicijative ka relevantnim donosiocima odluka kroz struktuiran dijalog i na taj način rade na daljem jačanju poverenja kao glavnog preduslova uspešne saradnje između javnih institucija i organizacija civilnog društva. 

Pristup ekspertskim resursima kroz Zagovaračku kliniku podrazumeva podršku partnerima u sprovođenju odabranih zagovaračkih inicijativa kroz pružanje ekspertize u osmišljavanju i realizaciji kampanja javnog zagovaranja. Pored ove aktivnosti koju realizuje BOŠ, BOŠ zajedno sa BFPE i BIRN organizuje diskusije i vebinare na relevantne teme za same predložene kampanje javnog zagovaranja, konkretne aktivnosti vezane za komunikaciju i uključivanje građana.

 

 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.