Zagovaračka platforma

Nacionalna zagovaračka platforma pokrenuta je sa ciljem promocije i podsticanja dijaloga između javnih institucija i organizacija civilnog društva i daljem jačanju poverenja kao glavnog preduslova uspešne saradnje. Sa idejom da se napori koje čine organi javne vlasti i civilno društvo u sprovođenju reformskih procesa približe građanima, planirane aktivnosti platforme će biti usmerene na razgovore o unapređenju okruženja za delovanje organizacija civilnog društva, razvoju međusektorske saradnje u procesima odlučivanja i jačanju partnerstva u procesu evropskih integracija, posebno na lokalnom nivou. Poslednjih godina učinjeni su važni pomaci u zakonodavnom okviru koji se odnosi na razvoj mehanizama za veće uključivanje organizacija civilnog društva u kreiranje javnih politika.

Sa druge strane, civilno društvo je kroz svoje projektne aktivnosti nastavilo da jača sopstvene kapacitete i zagovaračke sposobnosti postajući neizostavan saradnik i partner državi u gotovo svim oblastima društvenog razvoja. Potreba za promenom je neizostavni deo javnog zagovaranja. Za organizacije civilnog društva potreba za promenom se ne odnosi samo na odgovore na realne probleme i ostvarenje potencijala zajednice sprovođenjem delotvornih kampanja javnog zagovaranje. Sprovođenje ovih kampanja kod organizacija civilnog društva, takođe, donosi potrebu za promenom, ali sasvim drugačijeg značenja. Potreba za promenom se ovde odnosi na unapređenje podsticajnog okruženja kao i strateški pristup razvoju organizacije civilnog društva i izgradnji njenih kapaciteta za javno zagovaranje. Sa tim u vezi, BOŠ je izradio istraživanje Potreba za promenom koje je osmišljeno i sprovedeno sa ciljem da se pruži skroman odgovor o tome kako odgovoriti na potrebe organizacija civilnog društva kada je u pitanju podsticajno okruženje, kao i pravci strateškog razvoja i izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva za osmišljavanje i sprovođenje delotvornih kampanja javnog zagovaranja. 

Neke od tema u okviru nacionalne zagovaračke platforme se odnose na razumevanje uloge organizacija civilnog društva kod građana, glavnim izazovima međusektorkse saradnje, unapređenju postojećih mehanizama građanske participacije i njihove praktične primene. U okviru zagovaračke platforme, BOŠ, BFPE i BIRN nastoje da u partnerstvu sa relevantnim institucijama inicijaraju dijalog na gore pomenute i druge teme od značja za podsticajno okruženje za delovanje civilnog društva.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.