Udruženje građana Romani cikna

Projekat: Za veće učešće seoskih žena u savetima mesnih zajednica

Opšti cilj:

 - Davanje doprinosa jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi, kroz osnaživanje seoskih žena i Romkinja sa sela na području Grada Kruševca za učešće u radu saveta mesnih zajednica

Specifični cilj(evi):

- Podizanje nivoa znanja  seoskih žena iz pet mesnih zajednica Grada Kruševca  o ženskim pravima, rodnoj ravnopravnosti  I aktivizmu u zajednici .

- Stvoranje  koalicije I uspostavljanje  mehanizama  saradnje između udruženja Romani cikne, Udruženja žena Peščanik , lokalnih medija , saveta  za rodnu ravnopravnost Grada Kruševca I predstavnika 5 seoskih mesnih zajednica.

- Senzibilisanje društvene javnosti u pravcu unapređivanja položaja žena na selu I Romkinja.

Realizacijom projektnih aktivnosti javnog zagovaranja stvoriće se uslovi da se mobilišu seoske žene za prevazilaženje tradicionalnih mehanizama odlučivanja ,običaja I praksi ,koje su ih isključivale Iz života zajednice I odlučivanja o njenom razvoju.

Projektom će biti obuhvaćeni građani na 5 lokacija: Čitluk, Vitanovac, G.Stepoš, Pepeljevac i Parunovac.. Kriterijum za odabir ovih naselja je to što u njima žive i romske porodice. 

Aktivnosti : 

  1. Formiranje projektnog tima
  2. Sticanje novih znanja  aktivistkinja organizacije iz oblasti javnog zagovaranja
  3. Komunikacija sa zainteresovanim stranama

Očekivani rezultati: 

- Unapređena znanja i veštine aktivistkinja "Udruženja za primenu novih metoda javnog zagovaranja".

- Uspostavljena saradnja između našeg udruženja, Udruženja žena Peščanik, medija i Savet za rodnu ravnopravnost grada Kruševca

- Ispitane potrebe i problemi seoskih žena i romkinja na selu kroz istraživanje

- Zajednica informisana i senzibilisana za razumevanje specifičnih problema seoskih žena i Romkinja sa sela.

- Izrađene preporuke za unapređenje položaja seoskih žena sa teritorije grada Kruševca.

- Ojačani lični kapaciteti najmanje 100 seoskih žena i romkinja sa selu iz 5 mesnih zajednica iz oblasti ženskih ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i građanskog aktivizma.  

- Najmanje 10 žena iz različitih sredina koje će biti spremne da pokrenu inicijative u svojim zajednicama.

Udruženje  "Romani cikna" je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana osnovano 2010. godine. Sedište udruženja je u Kruševcu. 

Naša vizija je: Stvoriti uslove za postojanje društva jednakih i aktivnih građanki i građana koji odlučuju o svojim životima u demokratskoj pravnoj državi uz puno poštovanje ljudskih prava i ličnih osobenosti. Želimo da doprinesemo stvaranju zajednice koja će biti osnažena u primeni zakona i obezbeđivanju uslova za razvoj svake osobe u skladu sa sopstvenim potencijalima, sposobna da od različitosti stvara novi kvalitet, da ne dozvoljava nasilje, diskriminaciju i izolaciju, da traži i prepoznaje kvalitet, da jača civilni sektor, jer time jača i samu sebe. U takvoj zajednici udruženje  će ostvarivati svoje ciljeve.

Misija udruženja je unapređenje položaja Romkinja i Roma u društvu, razvojem obrazovnih , zdravstvenih , materijalnih , socijalnih i kulturnih potencijala  romske zajednice , radi stvaranja uslova za participaciju i korišćenje kapaciteta same romske populacije i lokalne zajednice.

  1. Kreiranje i sprovođenje istraživanja o potrebama i problemima sesokih žena i Romkinja na selu
  2. Organizovanje tribina
  3. Realizovanje radionica
  4. Realizovanje tematskih sastanaka
  5. Izrada , dizajniranje i štampanje promo materijala
  6. Organizovanje uličnih akcija
  7. Oglašavanje na društvenim mrežama i medijima                                                                         

 

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.