Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju Naša kuća

Naziv projekta: "Javno zagovaranje koncepta zapošljavanja uz podršku osoba sa invaliditetom (OSI)"

Trajanje projekta: 15. april - 31. oktobar 2019.

Projekat je u funkciji nadgradnje i proširenja tekućeg projekta koji ova organizacija sprovodi u partnerstvu sa UNDP i Timom UN za ljudska prava – „Savetnik za zapošljavanje uz podršku“ koji se realizuje kao podprojekat velikog UN projekta u Srbiji pod nazivom „Autonomija, glas i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Srbiji“.

Opšti cilj projekta je stvaranje pretpostavki za ukidanje sistemske diskriminacije osoba sa invaliditetom (OSI) prilikom zapošljavanja. Projekat donosi korist za celokupnu populacija OSI u Srbiji i članove njihovih porodica. 

Projekat teži zagovaranju uvođenja koncepta zapošljavanja uz podršku OSI u Srbiji sa svrhom promena aktuelnih politika i ukidanja diskriminatornih praksi nadležnih institucija i poslodavaca prema toj populaciji, reviziji i reformi procesa procene radne sposobnosti u svrhu otklanjanja sistemskih prepreka zapošljavanju OSI.

Očekivani rezultati projekta su izmenjen način odlučivanja komisija za procenu radne sposobnosti u skladu sa merama definisanim ovim projektom, izmeštanje procene radne sposobnosti u Centre za procenu radne sposobnosti, podršku i praćenje zapošljavanja i organizovanje stalne podrške kroz rad savetnika/ca za podršku u zapošljavanju, kao i uspostavljanje jasno definisane linije finansiranja i preporuka da su jedinice lokalne samouprave u obavezi da pokrenu pomenute Centre.

Naša kuća je osnovana na inicijativu roditelja dece sa smetnjama u razvoju u cilju promene društvene i sistemske paradigme na položaj ove populacije. Radi na obezbeđivanju uslova za kvalitetan i svrsishodan život ometenih u razvoju kroz njihovo uključivanje u sve tokove života. Glavni ciljevi su unapređenje socijalnog preduzeća kao baze njihove ekonomske samostalnosti te osnivanje fondacije i zadužbine koja bi im garantovala autonomiju u okviru zajednice u kojoj žive, kvalitetno stanovanje, plaćen posao, i sadržajan život. Osnovne vrednosti su poštovanje ljudskih prava osoba ometenih u razvoju, njihova ravnopravnost i potpuna društvenu inkluziju, podržan i aktivan život u zajednici. Udruženje deluje na tri načina: kao zagovarači prava osoba ometenih u razvoju, kao socijalno preduzeće u okviru kojeg se vrši njihovo radno osposobljavanje i edukacija – i kao dnevni boravak za podršku i psihološko osnaživanje ometenih u razvoju i njihovih porodica. Zastupaju ideje afirmacije, društvene inkluzije, ekonomsko i socijalno osnaživanje, prevenciju diskriminacije i poštovanje ljudskih i građanskih prava ometenih u razvoju. Osnovna ciljna grupa su ometeni u razvoju i njihove porodice. 

 

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.