Udruženje PIRGOS

Projekat „Korak do bezbednosti – korak ka demokratiji“ ima za cilj unapređenje bezbednosti mladih u Pirotu izradom, usvajanjem i primenom Strategije za bezbednost mladih.

Opšti cilj projekta je unapređenje bezbednosti mladih u Pirotu unapređenjem pravnog okvira i stvaranjem mogućnosti za njegovu funkcionalnu implementaciju usvajanjem nacrta Strategije za bezbednost mladih.

Specifični ciljevi su: 1.Izrada nacrta Strategije za bezbednost mladih grada Pirota 2. Realizacija kampanje javnog zagovaranja za usvajanje nacrta Strategije 3. Povećanje informisanosti i participacije građanskog društva u izradi nacrta Strategije.

Na projektu će biti sprovedene sledeće aktivnosti: 1.Formiranje tima za izradu nacrta Strategije; Angažovanje nezavisnog eksperta; Održavanje 2 jednodnevne interaktivne radionice; Pokretanje kontinuiranog procesa konsultacija. 2. Održavanje dve interaktivne radionice sa ciljem izrade detaljnog plana akcije javnog zagovaranja; Realizacija kampanje javnog zagovaranja za usvajanje nacrta Strategije za bezbednost mladih (aktivnosti kampanje su izložene u nastavku i u LFA). 3. Održavanje dve PR konferencije; Priprema i izrada štampanog promotivnog materijala; Pokretanje e-kampanje; Održavanje javne rasprave. 

Udruženje Pirgos je profesoinalna nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija sa sedištem u Pirotu, registrovana 1998 godine. Pirgos razvija građansko društvo, promoviše demokratske vrednosti I značaj građanskog učešća u razvoju zajednice. Zalažemo se za otvoreno društvo i evropske vrednosti. Pirgos svoje ciljeve ostvaruje kroz saradnju sa partnerima,  lokalnim i regionalnim vlastima, donatorima, institucijama, biznis sektorom i organizacijama iz Srbije i inostranstva.

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.