Nacionalna asocijacija nastavnika/ca Građanskog vaspitanja i saradnika/ca (NAGVIS)

Naziv projekta: „Jak si kad si aktivan”

Trajanje projekta: 1. maj - 30. novembar 2022.

Mesto: Beograd

Oblast delovanja: Unapređenje i zaštita ljudskih prava

Cilj projekta „Jak si kad si aktivan” je jačanje kapaciteta i kompetencija NAGVIS-a za realizovanje kampanja javnog zagovaranja.

Udruženje će u okviru ovog projekta pre svega raditi na osnaživanju nastavnika i učenika za zajedničke aktivnosti i projekte u lokalnoj zajednici. Takođe, zagovaračka kampanja NAGVIS-a biće usmerena ka izgradnji partnerstava lokalnih centara NAGVIS-a sa donosiocima odluka u opštinama i školama, kao i promociji Građanskog vaspitanja i njegovog doprinosa u demokratizaciji društva i razumevanju važnosti ljudskih prava i njihove zaštite.  

Nacionalna asocijacija nastavnika/ca Građanskog vaspitanja i saradnika/ca (NAGVIS) je udruženje koje su osnovali praktičari-nastavnici Građanskog vaspitanja 2020. godine sa ciljem okupljanja i umrežavanja nastavnika/ca Građanskog vaspitanja, prosvetnih radnika, stručnjaka i drugih zainteresovanih građana za aktivnosti unapređenja položaja programa, korisnika i nosilaca obrazovanja i vaspitanja za demokratiju i građansko društvo, prvenstveno kroz školski sistem. 

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.