Centar za kulturu i obrazovanje Sonta

Centar za kulturu i obrazovanje Sonta je zvanično osnovan 2014. godine, a neformalno deluje od 2011. godine.

Glavne oblasti delovanja organizacije su: omladinski rad, neformalno obrazovanje, dramska pedagogija, razvoj zajednice i jačanje kapaciteta drugih organizacija.

Prema strateškom planu donesenom u aprilu 2018. godine, misija organizacije je: unapređenje aktivizma u lokalnoj zajednici, a vizija: mi verujemo da svaki pojedinac/ka ima pravo na kreativno stvaralaštvo i doprinos svojoj zajednici.

Prema istom dokumentu, ciljevi organizacije za period do kraja 2019. godine su:

 • osnaživanje ljudskih resursa organizacije i zajednice,
 • razvijanje programa za lokalno stanovništvo i
 • zagovaranje multisektorske saradnje.

Organizacijom od osnivanja upravljaju mladi u komenadžmentu sa omladinskim radnicima. Organizacija ima upravni odbor koji donosi ključne odluke u vezi sa radom organizacije, a sastoji se od tri člana (od toga 2 mlade osobe od 15 do 30 godina, jedna muškog, jedna ženskog pola i omladinski radnik koji je predsednik organizacije). 

PROJEKAT

Opšti cilj projekta Glas mladih u opštini Apatin je uvođenje strukturiranog dijaloga i komenadžmenta između mladih, predstavnika/ca mladih i donosioca odluka na teritoriji opštiine Apatin kroz procese javnog zagovaranja za unapređenje participativne prakse u omladinskom sektoru na svim nivoima (civilnom i opštinskom), kako bi se napokon razvila sistemska briga o mladima.

Specifični ciljevi projekta su:

 • promovisati prava mladih i njihovo ravnopravno uključivanje u zajednicu i procese donošenja odluka,
 • analizirati i unaprediti lokalne strategije i akcione planove koji se bave mladima,
 • podstaći uključivanje šireg građanstva i stejkholdera u procese javnih rasprava, donošenja odluka u zajednici i javnog zagovaranje za promene u zajednici koje se tiču sistemske brige o mladima,
 • osnažiti mlade i praktičare/ke u omladinskom radu za održivi aktivizam i teme u vezi sa poboljšanjem sistemske brige o mladima i održivu praksu strukturiranog dijaloga u procesima kreiranja programa koji se tiču mladih,
 • jačati kapacitete organizacija za strukturirani dijalog kroz procese javnog zagovaranja.

Očekivani rezultati projekta su:

 • Kreiran alternativni izveštaj o LAP-u za mlade i stanju omladinskog sektora, 5 ljudi učestvovalo u konsultacijma pri izradi, 15 ljudi učestvovalo u javnoj raspravi nakon objave dokumenta,
 • Održano 12 zagovaračkih sastanaka u procesu strukturiranog dijaloga sa svim stejkholderima (KZM, Opština, škole, druge instutucije, udruženja i medija),
 • Održano 5 promotivnih aktivnosti za mlade sa ciljem informisanja i uključivanja mladih,
 • Realizovano 25 grupnih aktivnosti sa mladima (radionice) kroz razvojni program izgradnje kapaciteta, učestvovalo minimum 25 mladih i 5 zaposlenih u radu sa mladima/budućih omladinskih lidera/ki,
 • Realizovano najmanje 25 medijskih sadržaja (informativnih programa, emisija, priloga, članaka, izveštaja, intervjua itd.) na lokalnim medijima i isti sadržaji promovisani na društvenim mrežama
 • Realizovana javna kampanja građana/ki za prava mladih (5 javnih akcija, minimum 100 građana/ki učestovalo, minimum 100 potpisnika/ca peticije Skupštini za ponovno formiranje Saveta za mlade, 25 javnih postova na drušvenim mrežama sa porukama građana),
 • Ponovo formiran Savet za mlade opštine Apatin i izabrani članovi/ice Saveta za mlade na sednici Skupštine opštine Apatin iz redova mladih, stručnjaka/kinja, donosioca odluka i dr.
 • Realizovana završna konferencija sa rezultatima projekta i kreiranim preporukama za dalje praćenje i realizaciju LAP-a za mlade,
 • Formirana kontrolna neformalna lokalna mreža za praćenje i uspostavljanje strukturiranog dijaloga sa predstavnicima/cama opštinskih stejkholdera iz različitih sektora,
 • Napravljena internet stranica za sve sadržaje u vezi sa omladinskim sektorom u opštini.

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

© Beogradska otvorena škola 2019