Centar za kulturu i obrazovanje Sonta

Opšti cilj projekta Glas mladih u opštini Apatin je uvođenje strukturiranog dijaloga i komenadžmenta između mladih, predstavnika/ca mladih i donosioca odluka na teritoriji opštiine Apatin kroz procese javnog zagovaranja za unapređenje participativne prakse u omladinskom sektoru na svim nivoima (civilnom i opštinskom), kako bi se napokon razvila sistemska briga o mladima.

 Specifični ciljevi projekta su:

 • promovisati prava mladih i njihovo ravnopravno uključivanje u zajednicu i procese donošenja odluka,
 • analizirati i unaprediti lokalne strategije i akcione planove koji se bave mladima,
 • podstaći uključivanje šireg građanstva i stejkholdera u procese javnih rasprava, donošenja odluka u zajednici i javnog zagovaranje za promene u zajednici koje se tiču sistemske brige o mladima,
 • osnažiti mlade i praktičare/ke u omladinskom radu za održivi aktivizam i teme u vezi sa poboljšanjem sistemske brige o mladima i održivu praksu strukturiranog dijaloga u procesima kreiranja programa koji se tiču mladih,
 • jačati kapacitete organizacija za strukturirani dijalog kroz procese javnog zagovaranja.

 Očekivani rezultati projekta su:

 • Kreiran alternativni izveštaj o LAP-u za mlade i stanju omladinskog sektora, 5 ljudi učestvovalo u konsultacijma pri izradi, 15 ljudi učestvovalo u javnoj raspravi nakon objave dokumenta,
 • Održano 12 zagovaračkih sastanaka u procesu strukturiranog dijaloga sa svim stejkholderima (KZM, Opština, škole, druge instutucije, udruženja i medija),
 • Održano 5 promotivnih aktivnosti za mlade sa ciljem informisanja i uključivanja mladih,
 • Realizovano 25 grupnih aktivnosti sa mladima (radionice) kroz razvojni program izgradnje kapaciteta, učestvovalo minimum 25 mladih i 5 zaposlenih u radu sa mladima/budućih omladinskih lidera/ki,
 • Realizovano najmanje 25 medijskih sadržaja (informativnih programa, emisija, priloga, članaka, izveštaja, intervjua itd.) na lokalnim medijima i isti sadržaji promovisani na društvenim mrežama
 • Realizovana javna kampanja građana/ki za prava mladih (5 javnih akcija, minimum 100 građana/ki učestovalo, minimum 100 potpisnika/ca peticije Skupštini za ponovno formiranje Saveta za mlade, 25 javnih postova na drušvenim mrežama sa porukama građana),
 • Ponovo formiran Savet za mlade opštine Apatin i izabrani članovi/ice Saveta za mlade na sednici Skupštine opštine Apatin iz redova mladih, stručnjaka/kinja, donosioca odluka i dr.
 • Realizovana završna konferencija sa rezultatima projekta i kreiranim preporukama za dalje praćenje i realizaciju LAP-a za mlade,
 • Formirana kontrolna neformalna lokalna mreža za praćenje i uspostavljanje strukturiranog dijaloga sa predstavnicima/cama opštinskih stejkholdera iz različitih sektora,
 • Napravljena internet stranica za sve sadržaje u vezi sa omladinskim sektorom u opštini.

Centar za kulturu i obrazovanje Sonta je zvanično osnovan 2014. godine, a neformalno deluje od 2011. godine.

Glavne oblasti delovanja organizacije su: omladinski rad, neformalno obrazovanje, dramska pedagogija, razvoj zajednice i jačanje kapaciteta drugih organizacija. Prema strateškom planu donesenom u aprilu 2018. godine, misija organizacije je: unapređenje aktivizma u lokalnoj zajednici, a vizija: mi verujemo da svaki pojedinac/ka ima pravo na kreativno stvaralaštvo i doprinos svojoj zajednici.

Prema istom dokumentu, ciljevi organizacije za period do kraja 2019. godine su:

 • osnaživanje ljudskih resursa organizacije i zajednice,
 • razvijanje programa za lokalno stanovništvo i
 • zagovaranje multisektorske saradnje.

Organizacijom od osnivanja upravljaju mladi u komenadžmentu sa omladinskim radnicima. Organizacija ima upravni odbor koji donosi ključne odluke u vezi sa radom organizacije, a sastoji se od tri člana (od toga 2 mlade osobe od 15 do 30 godina, jedna muškog, jedna ženskog pola i omladinski radnik koji je predsednik organizacije). 

 

 

 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.