Centar za kulturu i obrazovanje Sonta

Naziv projekta: "Glas mladih u opštini Apatin"

Trajanje projekta: 15. april - 31. oktobar 2019.

Mesto: Apatin

Oblast delovanja: Položaj mladih i omladinska politika

Opšti cilj projekta "Glas mladih u opštini Apatin" je uvođenje strukturiranog dijaloga i komenadžmenta između mladih, predstavnika/ca mladih i donosioca odluka na teritoriji opštiine Apatin kroz procese javnog zagovaranja za unapređenje participativne prakse u omladinskom sektoru na svim nivoima (civilnom i opštinskom), kako bi se napokon razvila sistemska briga o mladima.

Kroz projekat će se promovisati prava mladih i njihovo ravnopravno uključivanje u zajednicu i procese donošenja odluka, analizirati i unaprediti lokalne strategije i akcione planove koji se bave mladima i podstaći uključivanje šireg građanstva i stejkholdera u procese javnih rasprava, donošenja odluka u zajednici i javnog zagovaranje za promene u zajednici koje se tiču sistemske brige o mladima.

Zagovaraće se formulisanje alternativnog izveštaj o LAP-u za mlade i stanju omladinskog sektora, a sve kroz javnu kampanju za prava mladih. 

Centar za kulturu i obrazovanje Sonta je zvanično osnovan 2014. godine, a neformalno deluje od 2011. godine. Glavne oblasti delovanja organizacije su: omladinski rad, neformalno obrazovanje, dramska pedagogija, razvoj zajednice i jačanje kapaciteta drugih organizacija. Prema strateškom planu donesenom u aprilu 2018. godine, misija organizacije je: unapređenje aktivizma u lokalnoj zajednici, a vizija: mi verujemo da svaki pojedinac/ka ima pravo na kreativno stvaralaštvo i doprinos svojoj zajednici. Prema istom dokumentu, ciljevi organizacije za period do kraja 2019. godine su:

  • osnaživanje ljudskih resursa organizacije i zajednice,
  • razvijanje programa za lokalno stanovništvo i
  • zagovaranje multisektorske saradnje.

Organizacijom od osnivanja upravljaju mladi u komenadžmentu sa omladinskim radnicima. Organizacija ima upravni odbor koji donosi ključne odluke u vezi sa radom organizacije, a sastoji se od tri člana (od toga 2 mlade osobe od 15 do 30 godina, jedna muškog, jedna ženskog pola i omladinski radnik koji je predsednik organizacije). 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.