Potreba za promenom - DA LI SE RAZUMEMO: Organizacije civilnog društva i komunikacije u javnom zagovaranju

Ne postoji uspešna kampanja javnog zagovaranja bez svrsishodne i delotvorne komunikacije. Komunikacija između organizacija civilnog društva i građana u kampanjama javnog zagovaranja treba da bude po meri i prema potrebama zajednice, da omogući izgradnju poverenja i poštovanja i da bude autentična. Delotvornom komunikacijom organizacije civilnog društva: a) informišu građane i promovišu kampanju javnog zagovaranja, b) pridobijaju građane i druge zainteresovane strana i povećavaju mogućnost za njihovo aktivno uključivanje u kampanju, c) podižu vidljivost i unapređuju reputaciju organizacije civilnog društva. Izazovi sa kojima se susreću organizacije civilnog društva prilikom komunikacija u okviru kampanja javnog zagovaranja se odnose na nedostatak finansijskih sredstava, nedovoljne ljudske resurse, nedostatak vremena za ove aktivnosti, odsustvo izrade planova i strategija komunikacije. Nezainteresovanost medija za pojedine teme zagovaranja, ali i ograničena sloboda medija i nerazvijenost medija koji deluju na lokalnom nivou takođe predstavljaju izazove.

 

Organizacije civilnog društva mogu unaprediti svoje komunikacije kroz:
a) usvajanje internih procedura za komunikaciju sa medijima i upravljanje nalozima na društvenim mrežama u toku kampanje javnog zagovaranja,
b) izgradnju kapaciteta za komunikaciju sa medijima/upravljanje nalozima na društvenim mrežama,
c) izgradnjom sopstvenog kodeksa ponašanja u komunikaciji sa medijima i prilikom vođenja naloga na društvenim mrežama,
d) osmišljavanjem preciznog plana objava,
e) omogućavanjem dvosmerne komunikacije (davanjem povratnih informacija i komentara),
f) postojanje strategije za kriznu komunikaciju,
g) budžetiranju komunikacionih aktivnosti kroz sve projektne aktivnosti organizacije.


Preuzmite dokument

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.