Potreba za promenom - AKTIVNI PARTNERI, A NE PASIVNI AKTERI: Uključivanje građana u javno zagovaranje organizacija civilnog društva

Uključivanje građana u procese donošenja odluka se ne može osporiti niti izostaviti u savremenim demokratijama. Ovaj proces je, međutim, suočen sa nizom izazova. Uočljiv je negativan trend otuđivanja građana od političkih proces koji za direktne posledice ima: a) definisanje problema koje nisu u skladu sa potrebama zajednice, b) stvaranje rešenja koja su neprimenljiva ili delimično primenljiva u praksi, c) nepostojanje osećaja zajedništva i odgovornosti na nivou svih članova jedne lokalne zajednice. Organizacije civilnog društva u Srbiji još uvek nedovoljno uključuju građane prilikom definisanja ciljeva javnog zagovaranja. Uključivanje građana u aktivnosti zagovaranja je prisutnije, ali se i dalje svodi na klasične forme koje često ne odgovaraju potrebama građana. Građani i predstavnici ciljnih grupa se retko uključuju u praćenje i evaluaciju zagovaračkih inicijativa.

 

Odgovor na ove izazove leži u izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva da primenjuju postojeći zakonski okvir na nacionalnom nivou i da konstantno vrše pritisak na organe javne vlasti za primenu ovog okvira u praksi. Neophodno je da organizacije civilnog društva uključe građane u ključne faze strateškog planiranja kampanja javnog zagovaranja, i to:
a) detaljno mapiranje i planiranje kampanje,
b) određivanje nosioca poruke,
c) definisanje poruke i aktivnosti unutar kampanje javnog zagovaranja.

 

Uključivanje građana u monitoring i evaluaciju kampanje javnog zagovaranja podrazumeva izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva da usvoje različite alate za monitoring i evaluaciju i da ih prilagode na način da ih i građani mogu koristiti. Na kraju neophodno je razviti alate i instrumente komunikacije pomoću kojih se građani mogu dodatno zainteresovati za teme kojima se bave OCD.


Preuzmite dokument

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.