Kako formirati socijalnu zadrugu u Srbiji

Tokom realizacije projekta “Transformacijski potencijal i efekti četvorogodišnje primene čl.11 Zakona o zadrugama RS na razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji”, analizirani su stavovi građana, organizacija civilnog društva, zadruga i lokalnih samouprava kao potencijalnih pokretača socijalnih zadruga.

Osnovni cilj priručnika je da omogući informisano uključivanje svih zainteresovanih strana u postupak pokretanja socijalnih zadruga, njihovog poslovanja i razvoja. Sa tim u vezi priručnik nudi osnovne informacije o organizacionoj strukturi socijalnih zadruga sa fokusom na vrednosti demokratskog odlučivanja, načina raspodele viška vrednosti i ostvarivanja socijalnih ciljeva. Ovo su ujedno i ključne karakteristike socijalnih zadruga, koje ih kvalifikuju za partnerstvo sa akterima iz svih sektora zainteresovanim za ravnomeran i održivi razvoj (lokalne samouprave, ministarstva, domaće fondacije, bilateralni i međunarodni donatori, društveno odgovorne kompanije).

Kada su u pitanju zadruge i organizacije zainteresovane za transformaciju u socijalnu zadrugu, priručnik je namenjen:

- aktivnim zadrugama, kojih ima preko 1700, među kojima je značajan broj poljoprivrednih i opštih zadruga koje već posluju po principima socijalnog zadrugarstva (ili kao de fakto socijalne zadruge);

- postojećim socijalnim preduzećima, grupi od preko 500 socijalnih preduzeća, koja posluju uglavnom kao udruženja i kojima odgovara zadružni oblik organizovanja, raspodele dobiti i društvenog delovanja;

- organizacijama civilnog društva, grupi od preko 33.000 organizacija, među kojima je značajan broj onih koje svoj identitet traže u socijalnom preduzetništvu ali su im nejasni uslovi poslovanja.

Sa aspekta partnerstva i ostvarivanja zajedničkih socijalnih ciljeva, priručnik je namenjen: - lokalnim samoupravama, koje su zainteresovane za razvoj socijalnih zadruga, partnerstvo i održive modele podrške ugroženim kategorijama stanovništva na svojoj teritoriji.


Preuzmite dokument

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.