Utuživost ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji

Kroz istoriju, ekonomskim i socijalnim pravima osporavan karakter prava, uz isticanje da se radi o programskim ciljevima ili političkim opredeljenjima koja nisu utuživa. Praksa sudova u različitim zemljama širom sveta i praksa koju Komitet Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava gradi dovoljni su razlozi za zaključak da teorijske diskusije o utuživosti ovih prava često kasne za praktičnim pitanjima koja iskrsavaju u primeni odredaba Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima na nivou država potpisnica. 

Namera ove analize je da ukaže na osnovna pitanja koja se odnose na status i utuživost ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji, sa posebnim osvrtom na pravo na socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, pravo na rad i stanovanje.

U analizi se ispituje u kojoj meri se u Srbiji garantuju i štite ekonomska i socijalna prava i koji su nedostaci u postojećim mehanizmima zaštite. Polazeći od uočenih nedostataka ukazuje se na prednosti koje bi mogla imati ratifikacija Opcionog protokola uz Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Dodatno, analiza sadrži i poređenje situacije u Srbiji i zemljama koje mogu da se označe kao progresivnije kada je u pitanju utuživost ekonomskih i socijalnih prava. Svrha tog poređenja, kao i celokupne analize, jeste da se ispita efektivnost i mogućnosti unapređenja mehanizama zaštite ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji.

 


Preuzmite dokument

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.