Civilno društvo

Kontakt tačke za saradnju sa civilnim društvom

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom inicirala je krajem 2019. godine proces imenovanja kontakt osoba - tačaka za saradnju sa organizacijama civilnog društva u organima uprave na sva tri nivoa vlasti – nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom. Svrha ove baze je da omogući i podstakne direktnu komunikaciju i saradnju organa uprave i organizacija civilnog društva, posebno u procesima odlučivanja, ali i međusobnu saradnju i razmenu iskustava samih državnih organa u ovoj oblasti. Postojanje kontakt tačaka u organima uprave za saradnju sa organizacijama civilnog društva jedan je od institucionalnih mehanizama za saradnju organa javne vlasti i civilnog društva predviđenih revidiranim Kodeksom dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka Saveta Evrope.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.