Akademska inicijativa Forum 10

Naziv projekta: „Za novu politiku prema mladima u Novom Pazaru”

Trajanje projekta: 27. april - 31. oktobar 2020.

Mesto: Novi Pazar

Oblast delovanja: Razvoj lokalne zajednice

Cilj projekta „Za novu politiku prema mladima u Novom Pazaru” je unapređenje javnih politika koje regulišu položaj mladih na lokalnom nivou kroz veće učešće mladih u kreiranju omladinske politike, i to kroz javne konsultacije i izradu predloga praktične politike.

Projekat teži pokretanju inicijative za donošenje odluke o izradi novih strateških dokumenata u oblasti omladinske politike i iniciranju procedure u lokalnom parlamentu za donošenje odluke o uključivanju predstavnika mladih iz redova organizacija civilnog društva u rad Saveta za mlade. Projekat je najviše usmeren na Skupštinu grada Novog Pazara, Gradsko veće grada Novog Pazara, organizacije civilnog društva koje se bave mladima i na mlade u lokalnoj zajednici.

Očekivani rezultati projekta su organizovane javne konsultacije i izrada predloga mera u oblasti omladinske politike. Projekat je usmeren i na donošenje odluke o početku izrade novih strateških dokumenata za mlade i donošenje odluke o uključivanju mladih iz redova organizacija civilnog društva u novi saziv Saveta za mlade. Povećan broj mladih građana i građanki koji su uključeni u kreiranje omladinske politike i rad organizacija civilnog društva na lokalnom nivou, još jedan je od očekivanih rezultata.

Akademska inicijativa Forum 10 osnovana je od strane stažista/tkinja, učesnika/ca programa Stažiranje mladih pripadnika nacionalnih manjina u državnim institucijama Republike Srbije, finansiranog sredstvima Ambasade Velike Britanije, Misije OEBS-a i ambasade Kraljevine Holandije, a koji je realizovan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Forum 10 svojim aktivnostima promoviše politički dijalog, nove inicijative i saradnju mladih, afirmišući vrednosti civilnog društva, slobode i ravnopravnosti građana/ki u Sandžaku. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.