Akademska inicijativa Forum 10

Cilj projekta Za novu politiku prema mladima u Novom Pazaru je unapređenje javnih politika koje regulišu položaj mladih na lokalnom nivou kroz veće učešće mladih u kreiranju omladinske politike, i to kroz javne konsultacije i izradu predloga praktične politike.

Projekat teži pokretanju inicijative za donošenje odluke o izradi novih strateških dokumenata u oblasti omladinske politike i iniciranju procedure u lokalnom parlamentu za donošenje odluke o uključivanju predstavnika mladih iz redova organizacija civilnog društva u rad Saveta za mlade. Projekat je najviše usmeren na Skupštinu grada Novog Pazara, Gradsko veće grada Novog Pazara, organizacije civilnog društva koje se bave mladima i na mlade u lokalnoj zajednici.

Očekivani rezultati projekta su organizovane javne konsultacije i izrada predloga mera u oblasti omladinske politike. Projekat je usmeren i na donošenje odluke o početku izrade novih strateških dokumenata za mlade i donošenje odluke o uključivanju mladih iz redova organizacija civilnog društva u novi saziv Saveta za mlade. Povećan broj mladih građana i građanki koji su uključeni u kreiranje omladinske politike i rad organizacija civilnog društva na lokalnom nivou, još jedan je od očekivanih rezultata.

Projekat traje od 27. aprila do 31. oktobra 2020. godine.

Akademska inicijativa Forum 10 osnovana je od strane stažista/tkinja, učesnika/ca programa Stažiranje mladih pripadnika nacionalnih manjina u državnim institucijama Republike Srbije, finansiranog sredstvima Ambasade Velike Britanije, Misije OEBS-a i ambasade Kraljevine Holandije, a koji je realizovan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Forum 10 svojim aktivnostima promoviše politički dijalog, nove inicijative i saradnju mladih, afirmišući vrednosti civilnog društva, slobode i ravnopravnosti građana/ki u Sandžaku. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.