Savez slepih Srbije

Naziv projekta: „Jačanje kapaciteta Saveza i njegovih lokalnih organizacija“

Trajanje projekta: 1. maj – 30. novembar 2022.

Kroz projekat „Jačanje kapaciteta Saveza i njegovih lokalnih organizacija“, Savez slepih Srbije će kroz unapređenje internih kapaciteta raditi na unapređenju javnih i lokalnih politika kako bi kvalitet života osoba sa invaliditetom bio bolji, a status organizacija koje zastupaju interese ove grupe građana bio uređen. Kako bi se ove promene ostvarile, Savez će zagovarati donošenje novih zakona ili izmene postojećih zakona i podzakonskih akata, pre svega Zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom i Zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom. 

Dodatni rezultati podrazumevaju unapređene prakse javnog zagovaranja kod marginalizovanih grupa (osobe sa invaliditetom) u Srbiji i povećano učešće osoba sa invaliditetom u organizacijama civilnog društva, ali i unapređeno razumevanje zagovaračke uloge osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija među građanima, medijima i donosiocima odluka. 

Savez slepih Srbije je osnovan 1946. godine, kao rezultat težnje slepih da rade organizovano na ostvarivanju svojih specifičnih potreba i interesa. Savez deluje kroz tri prioritetna cilja: otklаnjаnje svih oblikа diskriminаcije i drugih negаtivnih posledicа slepoće i slаbovidosti, puno i rаvnoprаvno učešće slepih i slаbovidih u društvu i ostvаrivаnje njihovih prаvа u sklаdu sа međunаrodnim stаndаrdimа i unаpređivаnje životnog stаndаrdа slepih i slаbovidih licа i unаpređenje posebne društvene podrške ovoj kаtegoriji osobа sа invаliditetom.  

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.