Vesti

Jačanjem kapaciteta do kvalitetnijeg života osoba sa invaliditetom

Savez slepih Srbije će u narednom periodu nastojati da unapredi prakse javnog zagovaranja osoba sa invaliditetom i poveća učešće marginalizovanih grupa u organizacijama civilnog društva. Sa ciljem jačanja internih kapaciteta lokalnih organizacija Saveza, u toku je prikupljanje informacija o vidljivosti rada lokalnih organizacija članica iz cele Srbije. Na osnovu dobijenih informacija putem upitnika, organizacije Saveza su se izjasnile da najčešće koriste kanale komunikacije kao što su lokalni mediji, društvene mreže, web sajt Saveza i lokalnih medija. Kada je reč o učestalosti objavljivanja sadržaja o aktivnostima, polovina to čini na nedeljnom nivou, dok ostali mesečno ili po potrebi. Skoro sve organizacije Saveza koje su učestvovale u upitniku samostalno kreiraju medijski sadržaj, tek poneka ima podršku volontera ili saradnika.

Trenutno je u pripremi i upitnik putem kojeg će se ispitivati kapaciteti za javno zagovaranje među lokalnim organizacija. Ovakav vid podrške je od velikog značaja za rad Saveza i jačanje kapaciteta lokalnih organizacija. Jačanjem internih kapaciteta Saveza, otvara se mogućnost za delotvornije zagovaranje za unapređenje javnih i lokalnih politika kako bi kvalitet života osoba sa invaliditetom bio bolji, a status organizacija koje zastupaju interese ove grupe građana bio uređen.

Savez slepih Srbije je 14. jula obeležio formiranje prvog udruženja slepih u Srbiji, koje su pre tačno 76 godina slepi ratnici iz Drugog svetskog rata oformili. Danas, ovo udruženje predstavlja reprezentativnu organizaciju slepih u Srbiji, najveće udruženje slepih, kako po broju članova, tako i po aktivnostima koje realizuju, sa ciljem zadovoljavanja potreba i interesa svojih članova i ove kategorije osoba sa invaliditetom uopšte. Savez je organizovan na teritorijalnom principu i u njegovom sastavu deluje 45 opštinske, međuopštinske i gradske organizacije, koje svoj rad prilagođavaju savremenim načinima funkcionisanja organizacija civilnog društva. U okviru svojih aktivnosti, Savez slepih Srbije prati potrebe svojih članova, koje su, pored ostalog, definisane i kroz razne usvojene međunarodne i nacionalne dokumente. Savez svojim članovima pruža podršku u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, rehabilitacije i ostvarivanja prava u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.