Kolping društvo Srbije

Pitanje socijalne zaštite je od značaja za ugrožene grupe, članove njihovih porodica, ali i celokupno društvo. Prema zakonodavnim aktima Republike Srbije definisanje konkretnijih aktivnosti u ovoj oblasti je odgovornost lokalne samouprave, kao odgovor na potrebe korisnika. U okviru projekta Socijalna zaštita u fokusu Novosađana biće sprovedeno istraživanje o potrebama korisnika u oblasti socijalne zaštite na području grada Novog Sada. Na osnovu nalaza istraživanja biće organizovani javni događaji i online kampanja putem kojih će građanima biti približena potreba u društvu za socijalnom zaštitom. Sa organizacijama civilnog društva, ekspertima, medijima i drugim društvenim akterima od značaja će se kroz okrugle stolove i radne sastanke napraviti savez koji će se na gradskom nivou baviti pitanjima socijalne zaštite. Na osnovu prikupljenih dokumenata, zajedničkih stavova i anažovane javnosti će se razgovarati sa predstavnicima lokalne samouprave o mehanizmima razvoja usluga socijalne zaštite na lokalu. 

Projekat će se realizovati u periodu od 10 marta do 31. oktobra 2020. godine na području grada Novog Sada.

Glavne aktivnosti projekta su: 

 • Organizovanje Okruglog stola sa predstavnicima stručne javnosti, civilnog sektora i lokalne samouprave;
 • Istraživanje o potrebama lokalne zajednice za uslugama socijalne zaštite, njihovoj dostupnosti i o postojećim resursima pružaoca usluga;
 • Izrada kampanje javnog zagovoranja;
 • Javni događaji - akcije za širu javnost, u cilju podizanje nivoa svesti i znanja o tematici projekta;
 • Organizovanje javnih diskusija  sa predstavnicima stručne javnosti i pružalaca usluga socijalne zaštite;
 • Formiranje Mreže pružalaca usluga socijalne zaštite i izrada Protokola o saradnji i
 • Radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave.

Očekivani rezultati projekta su:

 • Izrađen i objavljen izveštaj o potrebama lokalne zajednice za uslugama socijalne zaštite, njihovoj dostupnosti i o postojećim resursima pružaoca usluga, na bazi istraživanja;
 • Osnovana Mreža organizacija za unapređenje izrade lokalnog sistema socijalne zaštite na teritoriji Novog Sada;
 • Potpisan Protokol o saradnji između pružalaca usluga socijalne zaštite na teritoriji Novog Sada;
 • Realizovane najmanje četiri javne diskusije sa predstavnicima stručne javnosti i civilnog sektora;
 • Realizovan najmanje jedan radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave;
 • Realizovano najmanje tri javna događaja za širu javnost sa ciljem povećanja znanja i informisanosti o tematici projekta.

Cilj projekta jeste unapređenje uslova za razvoj usluga socijalne zaštite na teritoriji grada Novog Sada.

Kolping društvo Srbije je udruženje građana, osnovano 2001. godine, sa sedištem u Novom Sadu, koje svojim aktivnostima utiče na unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici kroz jačanje kapaciteta građana, osnaživanje vulnerabilnih grupa i promociju demokratskih vrednosti savremenog društva. Organizacija se zalaže za građanski aktivizam, socijalnu odgovornost i aktivno uključivanje svakog pojedinca u cilju stalnog unapređenja i razvoja lokalne zajednice. Kolping društvo Srbije je deo međunarodne mreže Kolping International, koja ima predstavništva u preko 60 zemalja širom sveta i broji preko 500.000 članova. Organizacija ima nekoliko oblasti delovanja kao što su osnaživanje vulnerabilnih grupa (mladi i žene) kroz edukativne aktivnosti koje su usmerene na razvoj veština, razvoj zajednice, stručno usavršavanje i promociju aktivnog učešća javnosti u procesu donošenja odluka; unapređenje kvaliteta života odraslih i starih lica, kroz pružanje licenciranih usluga socijalne zaštite na teritoriji Novog Sada (kućna nega i pomoć u kući) i organizovanje edukativnih i informativno-savetodavnih aktivnosti u okviru kluba za stara i odrasla lica Vitaplan i povezivanje nastavnog gradiva sa društveno korisnim radom u lokalnim zajednicama, kroz projekat Iskustveno učenje, sa ciljem da učenici prodube svoja znanja, razviju specifične praktične veštine i steknu osećaj društvene odgovornosti.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.