Kolping društvo Srbije

Kolping društvo Srbije je udruženje građana, osnovano 2001. godine, sa sedištem u Novom Sadu,  koje svojim aktivnostima utiče na unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici, kroz jačanje kapaciteta građana, osnaživanje vulnerabilnih grupa i promociju demokratskih vrednosti savremenog društva. Organizacija se zalaže za građanski aktivizam, socijalnu odgovornost i aktivno uključivanje svakog pojedinca, u cilju stalnog unapređenja i razvoja lokalne zajednice. Kolping društvo Srbije je deo međunarodne mreže Kolping International, koja ima predstavništva u preko 60 zemalja širom sveta i broji preko 500000 članova. 

Organizacija ima nekoliko oblasti delovanja:

- Osnaživanje vulnerabilnih grupa (mladi i žene) kroz edukativne aktivnosti koje su usmerene na razvoj veština, razvoj zajednice, stručno usavršavanje i promociju aktivnog učešća javnosti u procesu donošenja odluka;

- Unapređenje kvaliteta života odraslih i starih lica, kroz pružanje licenciranih usluga socijalne zaštite na teritoriji Novog Sada (kućna nega i pomoć u kući) i organizovanje edukativnih i informativno-savetodavnih aktivnosti u okviru kluba za stara i odrasla lica Vitaplan;

- Povezivanje nastavnog gradiva sa društveno korisnim radom u lokalnim zajednicama, kroz projekat Iskustveno učenje, sa ciljem da učenici prodube svoja znanja, razviju specifične praktične veštine i steknu osećaj društvene odgovornosti. 

O projektu: 

Oblast socijalne zaštite obuhvata skup mera i programa koji reprezentuju interese svih građana u okviru jedne sistemski uređene države. Ona utiče na ostvarivanje zakonski zagarantovanih prava na ličnom, porodičnom i širem socijalnom planu svakog pojedinca, tako što umanjuje posledice društvenih rizika, poput bolesti, starosti, nezaposlenosti, siromaštva i slično. Efikasnost sistema socijalne zaštite se ogleda u obezbeđivanje uslova za planiranje i donošenje mera, aktivnosti i mehanizama kojima će se obezbediti najpovoljniji ishodi za krajnjeg korisnika, odnosno građane. Kako bi odgovorili na potrebe lokalne zajednice i unapredili oblast socijalne zaštite, 30 opština na teritoriji Vojvodine je razvilo i usvojilo strateške planove za razvoj socijalne politike na lokalnom nivou. Jedinica lokalne samouprave Novi Sad, iako je započela proces izrade pre nekoliko godina, još uvek nije izradila, niti usvojila ovaj dokument, što ostavlja prostor za dalju diskriminaciju socijalno ugroženih grupa na čije potrebe je nužno odgovoriti

Posledice neusvajanja ovakvog strateškog pristupa u organizovanju usluga socijalne zaštite se manifestuju neadekvatnim odgovorom u pogledu vrste i dostupnosti dnevnih usluga u zajednici,  nedovoljno adekvatnom raspodelom finansijskih sredstava, manjku raspoloživih resursa koji bi zadovoljili kontinualno rastuće potrebe građana, kao i nizak nivo zastupljenosti usluga za kojima postoji potreba, a koje nisu prepoznate sistemom  socijalne zaštite niti su uređene i standardizovane, poput palijativnog zbrinjavanja.

Kroz aktivnosti javnog zagovaranja želimo da uključimo građane, pružaoce usluga socijalne zaštite, stručnu javnost i medije, kako bi napravili prvi korak ka iniciranju izrade strateškog plana za razvoj socijalne politike na lokalnom nivou i da na taj način doprinesemo da pojedinačni problemi postanu interes svih građana i predmet javnog dobra od opšteg interesa.

Opšti cilj: Unapređenje izrade lokalnog sistema socijalne zaštite na teritoriji Novog Sada.

Specifični cilj(evi):
1.Mapiranje potreba lokalne zajednice za uslugama socijalne zaštite i resursima u okviru pružalaca usluga u Novom Sadu;
2.Unapređenje saradnje na lokalnom nivou između predstavnika civilnog sektora (pružalaca usluga),  stručne javnosti, lokalne samouprave, medija i građana;
3.Iniciranje razvoja strateškog plana za razvoj socijalne politike na teritoriji lokalne samouprave Novi Sad;
4.Veći stepen informisanosti građana o načinima aktivnog uključivanja u proces kreiranja javnih politika i donošenja odluka na lokalnom nivou. teritoriji Novog Sada.
Očekivani rezultati:

1.Izrađen i objavljen izveštaj o potrebama lokalne zajednice za uslugama socijalne zaštite, njihovoj dostupnosti i o postojećim resursima pružaoca usluga, na bazi istraživanja;

2.Osnovana Mreža organizacija za unapređenje izrade lokalnog sistema socijalne zaštite na teritoriji Novog Sada;

3.Potpisan Protokol o saradnji između pružalaca usluga socijalne zaštite na teritoriji Novog Sada;

4.Potpisan Protokol o saradnji između pružalaca usluga socijalne zaštite i lokalne samouprave u cilju iniciranja strateškog plana razvoja socijalne politike na teritoriji opštine Novi Sad;

5.Realizovano najmanje 4 javne diskusije sa predstavnicima stručne javnosti i civilnog sektora;

6.Realizovan najmanje 1 radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave;

7.Realizovan najmanje 1 javni događaj za širu javnost sa ciljem povećanja znanja i informisanosti o tematici projekta;

Glavne aktivnosti na projektu:

1. Organizovanje Okruglog stola sa predstavnicima stručne javnosti, civilnog sektora i lokalne samouprave;

2. Istraživanje o potrebama lokalne zajednice za uslugama socijalne zaštite, njihovoj dostupnosti i o postojećim resursima pružaoca usluga;

3. Izrada kampanje javnog zagovoranja;

4. Javni događaj - akcija za širu javnost - u cilju podizanje nivoa svesti i znanja o tematici projekta;

5. Organizovanje Javnih diskusija  sa predstavnicima stručne javnosti i pružalaca usluga socijalne zaštite;

6. Formiranje Mreže pružalaca usluga socijalne zaštite i izrada Protokola o saradnjii;

7.Radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave;

8. Izrada Protokola o saradnji sa predstavnicima lokalne samouprave.

 

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

© Beogradska otvorena škola 2019