Kolping društvo Srbije

Naziv projekta: „Socijalna zaštita u fokusu Novosađana”

Trajanje projekta: 10. mart - 31. oktobar 2020.

Mesto: Novi Sad

Oblast delovanja: Socijalna zaštita

Cilj projekta Socijalna zaštita u fokusu Novosađana” jeste unapređenje uslova za razvoj usluga socijalne zaštite na teritoriji grada Novog Sada.

Oblast socijalne zaštite obuhvata skup mera i programa koji reprezentuju interese svih građana u okviru jedne sistemski uređene države. Ona utiče na ostvarivanje zakonski zagarantovanih prava na ličnom, porodičnom i širem socijalnom planu svakog pojedinca, tako što umanjuje posledice društvenih rizika, poput bolesti, starosti, nezaposlenosti, siromaštva i slično. Usvojena Reforma Strategije socijalne zaštite iz 2005. godine obavezuje lokalne samouprave na aktivnu ulogu u sprovođenju socijalne politike na lokalnom nivou. Kako bi odgovorili na potrebe lokalne zajednice i unapredili oblast socijalne zaštite, 30 opština na teritoriji Vojvodine je razvilo i usvojilo strateške planove za razvoj socijalne politike na lokalnom nivou. Jedinica lokalne samouprave Novi Sad, iako je započela proces izrade pre nekoliko godina, još uvek nije izradila, niti usvojila ovaj dokument, što ostavlja prostor za dalju diskriminaciju socijalno ugroženih grupa na čije potrebe je nužno odgovoriti. 

Pitanje socijalne zaštite je od značaja za ugrožene grupe, članove njihovih porodica, ali i celokupno društvo. Prema zakonodavnim aktima Republike Srbije definisanje konkretnijih aktivnosti u ovoj oblasti je odgovornost lokalne samouprave, kao odgovor na potrebe korisnika. U okviru projekta biće sprovedeno istraživanje o potrebama korisnika u oblasti socijalne zaštite na području grada Novog Sada. Na osnovu nalaza istraživanja biće organizovani javni događaji i  kampanja putem kojih će građanima biti približena potreba u društvu za socijalnom zaštitom. Sa organizacijama civilnog društva, ekspertima, medijima i drugim društvenim akterima od značaja će se kroz okrugle stolove i radne sastanke napraviti savez koji će se na gradskom nivou baviti pitanjima socijalne zaštite. Na osnovu prikupljenih dokumenata, zajedničkih stavova i anažovane javnosti će se razgovarati sa predstavnicima lokalne samouprave o mehanizmima razvoja usluga socijalne zaštite na lokalu. 

Naziv projekta: „Socijalna politika po meri građana”

Trajanje projekta: 15. april - 31. oktobar 2019.

Mesto: Novi Sad

Oblast delovanja: Socijalna zaštita

Cilj inicijative je unapređenje izrade lokalnog sistema socijalne zaštite na teritoriji Novog Sada.

Usled izostanka Strateškog plana za razvoj socijalne politike na lokalnom nivou, ne postoji uvid u stvarne potrebe za vrstom usluga socijalne zaštite, niti su one adekvatno planirane na lokalnom nivou. Većina usluga socijalne zaštite je obezbeđena od strane organizacija civilnog društva, ali usled manjka kapaciteta, nemoguće je podmiriti sve više rastuće potrebe ugrožene ciljne grupe, kao i razvijati mehanizme za uvođenje novih usluga socijalne zaštite za kojima postoji potreba. Projektom je sprovedeno mapiranje potreba za uslugama socijalne zaštite, kako bi se dobio uvid u vrstu i obim potreba lokalnog stanovništva, kao i u raspoloživost resursa koji bi mogli adekvatno da odgovore zahtevima na terenu. Razvoj partnerstava između relevantnih stejkholdera u lokalnoj zajednici je ključno za uspostavljanje dijaloga i iznalaženje efikasnih rešenja koji bi unapredili oblast lokalne socijalne zaštite. 

Kolping društvo Srbije je udruženje građana, osnovano 2001. godine, sa sedištem u Novom Sadu, koje svojim aktivnostima utiče na unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici kroz jačanje kapaciteta građana, osnaživanje vulnerabilnih grupa i promociju demokratskih vrednosti savremenog društva. Organizacija se zalaže za građanski aktivizam, socijalnu odgovornost i aktivno uključivanje svakog pojedinca u cilju stalnog unapređenja i razvoja lokalne zajednice. Kolping društvo Srbije je deo međunarodne mreže Kolping International, koja ima predstavništva u preko 60 zemalja širom sveta i broji preko 500.000 članova. Organizacija ima nekoliko oblasti delovanja kao što su osnaživanje vulnerabilnih grupa (mladi i žene) kroz edukativne aktivnosti koje su usmerene na razvoj veština, razvoj zajednice, stručno usavršavanje i promociju aktivnog učešća javnosti u procesu donošenja odluka; unapređenje kvaliteta života odraslih i starih lica, kroz pružanje licenciranih usluga socijalne zaštite na teritoriji Novog Sada (kućna nega i pomoć u kući) i organizovanje edukativnih i informativno-savetodavnih aktivnosti u okviru kluba za stara i odrasla lica Vitaplan i povezivanje nastavnog gradiva sa društveno korisnim radom u lokalnim zajednicama, kroz projekat Iskustveno učenje, sa ciljem da učenici prodube svoja znanja, razviju specifične praktične veštine i steknu osećaj društvene odgovornosti.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.