Centar za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida Srce

Naziv projekta: „Inicijativa za primenu odgovornih i održivih praksi zaštite mentalnog zdravlja zaposlenih - OTPORNI I ODGOVORNI”

Trajanje projekta: 1. maj - 30. novembar 2022.

Mesto: Novi Sad

Oblast delovanja: Unapređenje i zaštita ljudskih prava

Cilj projekta „Inicijativa za primenu odgovornih i održivih praksi zaštite mentalnog zdravlja zaposlenih - OTPORNI I ODGOVORNI” je unapređenje politika i praksi za očuvanje mentalnog zdravlja zaposlenih. 

Zaštita ljudskog prava na zdravlje, uključujući mentalno zdravlje, predstavlja jedno od temeljnih prava radno aktivnog stanovništva, a i društva u celini. Pandemija Covid-19 je ostavila značajne posledice po mentalno zdravlje, na šta ukazuju podaci o porastu depresivnih poremećaja tokom 2020. i 2021. godine.   

Centar „Srce” će kroz projekat raditi na ostvarivanju aktivne saradnje sa poslovnim sektorom radi unapređenja politika i praksi poslovanja koje direktno utiču na dobrobit zaposlenih, a samim tim i na rezultate poslovanja. Projektne aktivnosti biće usmerene na promenu praksi poslovanja u pravcu ulaganja u prevenciju i očuvanje zdravlja zaposlenih, umesto saniranja štete zbog bolovanja, troškova lečenja, fluktuacije zaposlenih, prevremenih penzija itd. Osnaživanje zaposlenih, a posebno onih koji su već diskriminisani po drugoj osnovi, izražavanje vlastitih interesa i razumevanja prava, obaveza i odgovornosti u vezi sa zaštitom mentalnog zdravlja – promena je kojoj se doprinosi inicijativom. Ova promena je moguća uz zajedničku saradnju poslovnog i civilnog sektora, i uz podršku donosioca odluka i nosioca vlasti koji regulišu zdravlje i sigurnost na radnom mestu.  

 

Naziv projekta: „Korak ka zdravijem društvu

Trajanje projekta: 15. april - 31. oktobar 2019.

Mesto: Novi Sad

Oblast delovanja: Unapređenje i zaštita ljudskih prava

Opšti cilj projekta je javno zagovaranje strateškog pristupa u očuvanju i promociji mentalnog zdravlja. Strateškim pristupom definisaće se problemi i prioriteti kada je mentalno zdravlje u pitanju. Jedino na ovaj način moguće je omogućiti promenu koja se sastoji u razvijanju resursa zajednice i smanjenja faktora rizika na mentalno zdravlje pojedinca. 

Projektom će se nastojati podizanje svesti javnosti o značaju mentalnog zdravlja, a ne samo posledicama ugroženog mentalnog zdravlja u zajednici. Ovim putem će se povećati znanje o mentalnom zdravlju, resursima za njegovo očuvanje, pojedinačnim i društvenim mogućnostima i prepoznavanje faktora rizika u zajednici. Uticaće se i na razvoj saradnje obrazovnih, zdravstvenih ustanova i OCD-a u oblasti promocije mentalnog zdravlja, koja je neophodna jer upravo obrazovni i zdravstveni sistem predstavljaju oslonac za razvoj zdravih pojedinaca. Neophodno je razviti saradnju ovih sektora da bi se omogućila usaglašena i sveprisutna promocija zdravih vidova ponašanja.

Samoubistvo predstavlja neretko krajnji izlaz za osobu koja pati i ima mentalne poteškoće, a dešava se kada problemi dugoročno nadjačaju resurse. Samoubistvo je drugi razlog smrti među mladima, a nakon istog ostane u proseku 8 osoba koje su trajno pogođene. Za smanjenje stope suicida u društvu neophodno je postojanje Nacionalne strategije za prevenciju samoubistva. 

U projekat će se direktno uključiti OCD koje se bave osetljivim grupama i stručna javnost, radnici u obrazovanju i zdravstvu. Pripadnici ovih ciljnih grupa predstavljaju izvor informacija o mentalnom zdravlju u zajednici, predlagače daljeg razvoja i prioriteta i saradnike u zagovaračkom procesu. Ovim projektom želimo da učestujemo u stvaranju boljeg društva, društva koje je bolje za svakog svog pojedinca i koje se razvija dalje u pravcu zdravih mehanizama za suočavanje sa izazovima.

Centar „Srce” je volonterska i  neprofitna organizacija koja se bavi pružanjem emotivne podrške osobama u krizi i prevencijom samoubistva. Od kada je osnovan 1991. godine u Novom Sadu, Centar Srce radi u skladu sa vizijom društva u kojem manje ljudi oduzima sebi život, i društva u kojem ljudi mogu da izraze svoja osećanja, priznaju i poštuju osećanja drugih. Negujući vrednosti poverenja i prihvatanja bez predrasuda, Srce okuplja trenutno više od 100 volontera koji emotivnom podrškom osobama u krizi preveniraju samoubistva putem telefonskih razgovora i razgovora četom i mejlom, potpuno besplatno. Pored svakodnevnog volonterskog rada i godišnje više od 9.000 direktnih kontakata telefonom, mejlom i četom sa ljudima u riziku od suicida i u emotivnim krizama, Srce se uključuje u akcije, inicijative, programe i projekte koji doprinose očuvanju mentalnog zdravlja. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.