Centar za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida Srce

Projekat: Korak ka zdravijem društvu

Opšti cilj projekta jeste javno zagovaranje strateškog pristupa u očuvanju i promociji mentalnog zdravlja. Mentalno zdravlje je oblast koja se teško definiše jer prožima sve aspekte društva i podložna je širim uticajima ekonomskog-političkog karaktera. Strateškim pristupom definisaće se problemi i prioriteti kada je mentalno zdravlje u pitanju. Jedino na ovaj način moguće je omogućiti promenu koja se sastoji u razvijanju resursa zajednice i smanjenja faktora rizika na mentalno zdravlje pojedinca. 

Specifični ciljevi su definisani kroz: Podizanje svesti javnosti o značaju mentalnog zdravlja – javnost je usmerena pre svega na posledice ugroženog mentalnog zdravlja u zajednici. Ovim ciljem želimo da povećamo znanje o mentalnom zdravlju, resursima za njegovo očuvanje, pojedinačnim i društvenim mogućnostima, prepoznavanje faktora rizika u zajednici. Javnost će biti spremnija da prevenira dalje urušavanje mentalnog zdravlja i doprinesu njegovoj zaštiti i razvoju. Razvoj saradnje obrazovnih, zdravstvenih ustanova i OCD-a u oblasti promocije mentalnog zdravlja –je neophodan jer upravo obrazovni i zdravstveni sistem predstavljaju oslonac za razvojzdravih pojedinaca. Takođe, problemi koji se javljaju u vezi sa mentalnim zdravljem se najčešće detektuju ili bi trebali da se detektuju u ustanovama obrazovnog i zdravstvenog karaktera. Ipak, čini se da najviše znanja i iskustva u radu na promociji mentalnog zdravlja ima u civilnom sektoru. Neophodno je razviti saradnju ovih sektora da bi se omogućila usaglašena i sveprisutna promocija zdravih vidova ponašanja. Razvoj OCD-a koje će se baviti temama mentalnog zdravlja – mali je broj udruženja građana u Srbiji koji se bavi zaštitom osoba sa mentalnim poremećajem i njihov glas se ne čuje dovoljno. Takođe, velik broj organizacija za mlade, kao i organizacija koje se bave ugroženim grupama nema svest o važnosti mentalnog zdravlja za ostvarenje ličnog razvoja korisnika. OCD predstavljaju strukture koje su sklone razvoju i promeni i verujemo da mogu biti pokretači daljih zagovaračkih kampanja u oblasti mentalnog zdravlja. Donošenje nacionalne strategije za prevenciju samoubistva – Samoubistvo predstavlja krajnji izlaz za osobu koja pati, kada problemi dugoročno nadjačaju resurse. Samoubistvo je drugi razlog smrti među mladima, a nakon istog ostane u proseku 8 osoba koje su trajno pogođene. Za smanjenje stope suicida u društvu neophodno je postojanje nacionalne strategije. Ovim projektom želimo da učestujemo u stvaranju boljeg društva, društva koje je bolje za svakog svog pojedinca i koje se razvija dalje u pravcu zdravih mehanizama za suočavanje sa izazovima.

U projekat će se direktno uključiti OCD koje se bave osetljivim grupama i stručna javnost, radnici u obrazovanju i zdravstvu. Oni će biti uključeni kroz aktivnosti – javne događaje, tribine, diskusije isastanke na lokalnom i nacionalnom nivou. Pripadnici ovih ciljnih grupa predstavljaju izvor informacija o mentalnom zdravlju u zajednici, predlagače daljeg razvoja i prioriteta, saradnike u zagovaračkom procesu. Svi učesnici u ovom projektu se suočavaju sa posledicama ugroženog mentalnog zdravlja i imaju potrebu za rešavanjem ovog pitanja, pritom je priroda njihovog posla usmerena na razvoj društva i strateške odgovore na zabeležene probleme. Ovo pitanje je za njih značajno jer će biti uključeni u sprovođenje kasnijih strateških programa u ovoj oblasti. Očekujemo da u realizaciju projekta, kroz projektne aktivnosti bude uključeno najmanje 500 pripadnika ciljnih grupa.

Određene aktivnosti će biti javnog karaktera te će građani biti pozvani da direktno iznesu svoj interes koji će zatim postati deo zagovaračkog procesa. Indirektno kroz uključivanje stručnih lica koji rade u oblasti mentalnog zdravlja i srodnim oblastima, pre svega eksperata koji pružaju usluge i podršku građanima u okviru sistema i van njega. Projekat koristi već ustaljene forme uključivanja građana, on ipak unapređuje uključenje građana u ovoj specifičnoj oblasti, a posebno uključenje građana iz ugroženih grupa koji su naši krajnji korisnici.

Krajni korisnici su osobe sa ugroženim mentalnim zdravljem, osobe sa mentalnim poremećajima,osobe u riziku od suicida i članovi njihovih porodica. Krajni korisnici su u širem smislu svi građaniSrbije. Sve aktivnosti projekta imaju za cilj da omoguće bolju i sistematsku podršku osobama sa ugroženim mentalnim zdravljem od strane društva (podizanjem svesti, saradnjom, jačanjem predstavnika, državnom strategijom).

Centar „Srce“ se bavi pružanjem emotivne podrške putem telefona, mejla i četa osobama u akutnoj emotivnoj krizi. Radno vreme Centra je svaki danom i za vreme praznika od 17 do 23h. Pored svakodnevnih aktivnosti, volonteri Centra kroz projekte sporovode razne radionice na temu prevencije samoubistva i unapređenje mentalnog zdravlja.Vizija Centra je društvo u kom manje ljudi oduzima sebi život, u kom ljudi mogu da istraže sopstvena osećanja i mogu da priznaju i poštuju osećanja drugih. Misija nam je da produžimo radno vreme na 24h i da steknemo uslove za pružanje podrške "licem u lice", kako bismo bili što dostupniji osobama kojima je naša pomoć potrebna. Centar “Srce” je osnovan 1991. godine na inicijativu grupe profesora Univerziteta u Novom Sadu, između ostalih, prof. dr Slobodanke Stanković i prof. dr Slavice Selaković-Buršić, kao Savetovalište za psihološku pomoć učesnicima rata. Iako su usluge Centra prvobitno bile namenjene žrtvama rata, ustanovljeno je da potrebu za psihološkom pomoći u velikoj meri imaju i “obični” građani koji nisu bili direktno ugroženi ratom. Ukoliko se uzme u obzir činjenica da je decenijama visoka stopa samoubistva koja karakteriše Vojvodinu početkom devedesetih doživljavala svoje najveće vrednosti, jasno je da je postojala potreba da se aktivnosti Centra preusmere sa jedne rizične grupe na potrebe celokupnog društva pod rizikom. Tako, 1993. godine,Centar menja naziv u Srce – Psihološko savetovalište za krizna stanja i žrtve rata, i postaje član mreže centara koji se bave intervencijama u krizi i prevencijom samoubistva - Befrienders International (danas BefriendersWorldwide). Od te godine suprincipi rada “Srca” usaglašeni sa internacionalno prihvaćenim metodama. Današnji naziv Centra datira od 2000. godine: Srce – Centar za pružanje emotivne podrške i prevenciju samoubistva. Te godine su započete i prve aktivnosti na uvođenju podrške putem elektronske pošte, da bi se deset godina kasnije pojavila i mogućnost razgovora sa pozivarom putem četa. Centar „Srce“ čine samo volonteri koji pre nego što postanu aktivni članovi prolaze kroz proces selekcije, obuke i mentorskog rada. Trenutno Centar ima oko 30 aktivnih volontera, dok je u celokunom radnom životu Centra bilo oko 200 volontera i volonterki. Oni i sada van Centra Srce kroz svoj posao i društvene odnose doprinose prevenciji suicida.

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.