Udruženje "Žene juga"

Udruženje Žene juga registrovano je 2010. godine kao  neprofitna,nevladina organizacija osnovana sa ciljem promocije i zaštite ljudskih prava  sa posebnim fokusom na ljudska prava žena,informisanje,edukaciju i ekonomsko osnaživanje ženske populacije na jugu Srbije.  
Rad Udruženja Žene juga usmeren je na informisanje javnosti o ljudskim pravima žena i rodnoj ravnopravnosti, edukovanje žena o njihovim pravima, istraživanje potreba i potencijala žena na prostoru južne i jugoistočne Srbije. Žene juga sarađuju sa lokalnim, državnim i internacionalnim telima i organizacijama koje deluju u oblasti ženskih prava i rodne ravnopravnosti i uključene su u donošenje i implementaciju strateških dokumenata od značaja za žensku egzistenciju u lokalnoj zajednici.

Misija Udrženja žena ,, Lav,, je stvaranje boljih uslova za život i pomoć marginalizovanim društvenim grupama kao i njihovo integrisanje u širu društvenu zajednicu.

Vizija Udrženja žena ,, Lav,, je stvaranje demokratskog društva uz poštovanje principa solidarnosti, odgovornosti i ravnopravnosti za svakog pojedinca.


Oba udruženja deluju na području optine Pirot, Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad.

Projekat: "Zajedno smo jači"

Udruženje Žene juga sprovodi u partnerstvu sa Udruženjem žena ,,Lav,, iz Pirota koje je osnovano 2014. godine. Područje rada Udruženja žena ,,Lav,, je zaštita prava dece, ženskih ljudskih prava, političke promocije žena, osnaživanje marginalizovanih i ugroženih društvenih grupa, ekologija i promocija evropskih vrednosti.

Projekat ,,Zajedno smo jači,, ima za cilj da  kroz poces javnog zagovaranja, samohrani roditelji u Pirotu postanu ,,vidljivi,,  i da se u narednom periodu nađu u važnim strateškim dokumentima grada. Zakonodavstvo u Srbiji ne prepoznaje samohrane roditelje kao posebnu socijalnu kategoriju. Oni dele sudbinu kompletnih porodica i samim tim su u neravnopravnom položaju.Nema preciznih podataka o tome koliko je samohranih roditelja u našoj zemlji.

 

 

Vesti

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

© Beogradska otvorena škola 2019