Udruženje Žene juga

Projekat: "Zajedno smo jači"

Udruženje Žene juga sprovodi ovaj projekat u partnerstvu sa Udruženjem žena "Lav" iz Pirota koje je osnovano 2014. godine. Područje rada Udruženja žena "Lav" je zaštita prava dece, ženskih ljudskih prava, političke promocije žena, osnaživanje marginalizovanih i ugroženih društvenih grupa, ekologija i promocija evropskih vrednosti.

Projekat "Zajedno smo jači" ima za cilj da  kroz poces javnog zagovaranja, samohrani roditelji u Pirotu postanu "vidljivi"  i da se u narednom periodu nađu u važnim strateškim dokumentima gradakao i da  Skupština grada Pirota  do kraja 2019. godine  započne proces usvajanja nove Strategije socijalnog razvoja u kojoj su samohrani roditelji prepoznati kao prioritetna kategorija za pomoć i podršku.Zakonodavstvo u Srbiji ne prepoznaje samohrane roditelje kao posebnu socijalnu kategoriju. Oni dele sudbinu kompletnih porodica i samim tim su u neravnopravnom položaju. Nema preciznih podataka o broju samohranih roditelja u našoj zemlji, prema našim istraživanjima u Pirotu ih ima više od 500.

Secifičan cilj je povećanje informisanosti građana i relevantnih institucija o problemima samohranih roditelja, ekonomsko osnaživanje, psiho-socijalna i pravna podrška samohranim roditeljima u rešavanju problema s akojima se svakodnevno suočavaju.

Problem samohranih roditelja kao društvene pojave je kompleksan a naročito su složeni uzroci i problemi sa kojima se ova kategorija susreće kako u svakodnevnom životu u lokalnim zajednicama tako i u pogledu radnog, profesionalnog i materijalnog ostvarivanja što ovu kategoriju stanovništva gura na same margine društva.

U ovom trenutku grad Pirot ne raspolaže modelom podrške kojim bi se omogućilo da samohrani roditelji  izađu iz začaranog kruga u kome se nalaze. Otežano je ostvarivanje prava na alimentaciju, teško dolaze do posla, mnogi ne uspavaju da ostvare pravo na socijalnu pomoć i tako u potpunosti ostaju bez prihoda. Položaj samohranih roditelja je dodatno otežan i nepovoljan jer oni nisu prepoznatI u društvu, lokalnoj zajednici niti lokalnim strateškim dokumentima Pirota kao prioritetna grupa za pomoć pri ostvarivanju mnogih prava među kojima je i pravo na rad i zapošljavanje. Naročito je težak položaj žena, samohranih majki jer je ova ktegorija, pored finansijskih problema izložena  stigmatizaciji i neprihvtanju od strane ostalih članova društvene zajednice.

Projektne aktivnosti su: Medijska kampanja u okviru koje su planirana gostovanja i učešće u TV i radijskim emisijama u lokalnim medijima kao i objavljivanje tekstova u štampanim i web izdanjima, izrada flajera, TV spota i reportaže o položaju samohranih roditelja u Pirotu. Drugi deo kampanje su sastanci sa relevantnim lokalnim akterima i lobiranje sa ciljem da se pokrene proces usvajanja nove Strategije socijalnog razvoja. Kroz ulične akcije podele flajera i direktne komunikacije sa grđanima nastojaćemo da što veći broj ljudi uključimo u projekat kao direktno zainteresovane za postizanje promene za koju se zalažemo. Jedna od najvažnijih aktivnosti projekta je Okrugli sto gde će stavove rzmeniti predstavnici samohranih roditelja, ključnih institucija u gradu i donosioci odluka

Ciljna grupa projekta "Zajednosmo jači" su: samohrani roditelji, jednoroditeljske porodice,deca iz jednoroditeljskih porodica, građani Pirota, istaknuti pojedinci, predstavnici institucija, lokalne samouprave,mediji i NVO.

Udruženje "Žene juga" registrovano je 2010. godine kao  neprofitna,nevladina organizacija osnovana sa ciljem promocije i zaštite ljudskih prava  sa posebnim fokusom na ljudska prava žena,informisanje,edukaciju i ekonomsko osnaživanje ženske populacije na jugu Srbije.  
Rad Udruženja Žene juga usmeren je na informisanje javnosti o ljudskim pravima žena i rodnoj ravnopravnosti, edukovanje žena o njihovim pravima, istraživanje potreba i potencijala žena na prostoru južne i jugoistočne Srbije. Žene juga sarađuju sa lokalnim, državnim i internacionalnim telima i organizacijama koje deluju u oblasti ženskih prava i rodne ravnopravnosti i uključene su u donošenje i implementaciju strateških dokumenata od značaja za žensku egzistenciju u lokalnoj zajednici.

Udruženje deluje na području optine Pirot, Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.