Udruženje Žene juga

Naziv projekta: "Zajedno smo jači"

Trajanje projekta: 15. april - 31. oktobar 2019.

Udruženje Žene juga sprovodi ovaj projekat u partnerstvu sa Udruženjem žena "Lav" iz Pirota koje je osnovano 2014. godine. Područje rada Udruženja žena "Lav" je zaštita prava dece, ženskih ljudskih prava, političke promocije žena, osnaživanje marginalizovanih i ugroženih društvenih grupa, ekologija i promocija evropskih vrednosti.

Projekat "Zajedno smo jači" ima za cilj da kroz poces javnog zagovaranja, samohrani roditelji u Pirotu postanu "vidljivi" i da se u narednom periodu nađu u važnim strateškim dokumentima gradakao i da Skupština grada Pirota do kraja 2019. godine započne proces usvajanja nove Strategije socijalnog razvoja u kojoj su samohrani roditelji prepoznati kao prioritetna kategorija za pomoć i podršku. Zakonodavstvo u Srbiji ne prepoznaje samohrane roditelje kao posebnu socijalnu kategoriju. Oni dele sudbinu kompletnih porodica i samim tim su u neravnopravnom položaju. 

Specifičan cilj projekta je povećanje informisanosti građana i relevantnih institucija o problemima samohranih roditelja, ekonomsko osnaživanje, psiho-socijalna i pravna podrška samohranim roditeljima u rešavanju problema sa kojima se svakodnevno suočavaju.

Problem samohranih roditelja kao društvene pojave je kompleksan, a naročito su složeni uzroci i problemi sa kojima se ova kategorija susreće kako u svakodnevnom životu u lokalnim zajednicama, tako i u pogledu radnog, profesionalnog i materijalnog ostvarivanja što ovu kategoriju stanovništva gura na same margine društva.

U ovom trenutku grad Pirot ne raspolaže modelom podrške kojim bi se omogućilo da samohrani roditelji  izađu iz začaranog kruga u kome se nalaze. Otežano je ostvarivanje prava na alimentaciju, teško dolaze do posla, mnogi ne uspavaju da ostvare pravo na socijalnu pomoć i tako u potpunosti ostaju bez prihoda. Položaj samohranih roditelja je dodatno otežan i nepovoljan jer oni nisu prepoznatI u društvu, lokalnoj zajednici niti lokalnim strateškim dokumentima Pirota kao prioritetna grupa za pomoć pri ostvarivanju mnogih prava među kojima je i pravo na rad i zapošljavanje. Naročito je težak položaj žena, samohranih majki jer je ova ktegorija, pored finansijskih problema izložena  stigmatizaciji i neprihvtanju od strane ostalih članova društvene zajednice.

Udruženje "Žene juga" registrovano je 2010. godine kao neprofitna, nevladina organizacija osnovana sa ciljem promocije i zaštite ljudskih prava sa posebnim fokusom na ljudska prava žena, informisanje, edukaciju i ekonomsko osnaživanje ženske populacije na jugu Srbije. Rad udruženja  usmeren je na informisanje javnosti o ljudskim pravima žena i rodnoj ravnopravnosti, edukovanje žena o njihovim pravima, istraživanje potreba i potencijala žena na prostoru južne i jugoistočne Srbije. Žene juga sarađuju sa lokalnim, državnim i internacionalnim telima i organizacijama koje deluju u oblasti ženskih prava i rodne ravnopravnosti i uključene su u donošenje i implementaciju strateških dokumenata od značaja za žensku egzistenciju u lokalnoj zajednici. Udruženje deluje na području opštine Pirot, Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.