Ujedinjeni ribolovci Srbije

Moj ulov – naša stvar je projekat zasnovan na proceni da u postojećim zakonsko-administrativnim okvirima Republika Srbija nije u stanju da uz očuvanje biološke raznovrsnosti i celovitosti ekosistema kopnenih voda obezbedi održivost korišćenja ribljih resursa kroz rekreativni i privredni ribolov u skladu sa prirodnom produkcijom fondova vrsta riba koje su predmet tih dveju aktivnost. Neki od problema su i nedovoljno redovno i ažurno vođenje evidencije ulova u privrednom i rekreativnom ribolovu, usled čega su statistike (pa time i na njima zasnovani programi upravljanja ribarskim područjima) nepouzdane.

Evidencija ulova trebalo bi da pomogne da se riblji fond, dobro od opšteg interesa, zaštiti i koristi na održiv način. No i letimičan pogled na odredbe Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda dovoljan je za zaključak da zapravo ništa ne prinuđuje ribolovca da u evidencione obrasce unese tačne i potpune podatke, a praksa je takva ih ne mora pravovremeno ni dostaviti. Jedino na šta mogu da se oslone i korisnici ribarskih područja (upravljači) i država u donošenju procena u vezi sa stanjem ribljeg fonda i merama potrebnim da se on unapredi jeste svest ribolovaca o važnosti popunjavanja evidencije ulova.

Cilj projekta, stoga, jeste da se onaj deo zajednice ribolovaca koji je već svestan toga od kakvog bi značaja moglo biti prikupljanje podataka o ulovima za samu zajednicu privoli da uzme učešća kako u procesu edukacije ostalih ribolovaca, tako i u raspravi (koja bi uključila i predstavnike naučne zajednice, korisnika ribarskih područja, nadležnog ministarstva odnosno pokrajinskog sekretarijata, te Agencije za zaštitu životne sredine) o redefinisanju načina vođenja evidencije ulova i sadržaja evidencionog obrasca s obzirom na stvarne potrebe institucija, namere zakonodavca i realne mogućnosti ribolovaca.

Projekat će trajati od 1. marta do 31. oktobra 2020. godine i realizovaće se na teritoriji Republike Srbije.

Kanalisanjem napora neobeshrabrenih pojedinaca, potencijalnih nosilaca promena, na lokalnim skupovima, medijskom kampanjom osnaživanja zajednice kojoj oni pripadaju, te pokretanjem pilot projekta vođenja precizne evidencije ulova, URS želi da povrati poljuljanu veru šireg kruga nezadovoljnih ribolovaca u to da je poboljšanje stanja na ribolovnim vodama moguće. 

Ujedinjeni ribolovci Srbije predstavljaju odgovor na ugrožavanje životne sredine, naročito voda. Ciljevi udruženja su vršenje pritiska na sudstvo kao jedan od ključnih faktora u zaustavljanju ribokrađe, izrada strategija za razvoj i unapređenje ribolovnog turizma, pritisak na velike zagađivače da uđu u legalne tokove kada je u pitanju ispuštanje kontaminiranog otpada u vodotokove i promocija ribolova u školama kao zdravog načina života. Svesni da učešće u procesu nadziranja upotrebe resursa i kreiranju politike upravljanja njima nalaže i procenu kapaciteta zajednice da iz interesa i radi opšteg dobra, a ne samo pod pretnjom kazni, promeni sopstveno ponašanje, URS preispituje mogućnosti (samo)edukacije članova te zajednice i njen potencijal da sebi prisvoji važniju ulogu u zaštiti životne sredine od one koju sada ima.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.