Vesti

Šta je potrebno da bi se očuvao riblji fond Srbije?

Uspešno je završena prva faza projekta Moj ulov- Naša stvar, kojim Ujedinjeni ribolovci Srbije žele da preispitaju načine prikupljanja, analiziranja i upotrebe podataka o ulovima rekreativnih ribolovaca. Istraživanje je završeno sumiranjem rezultata istraživanja navika i stavova koji se odnose na zakonsku obavezu evidentiranja ulova i dostavljanja obrasca evidencije korisniku ribarskog područja koji im je izdao ribolovnu dozvolu.

U periodu od 4. septembra do 21. oktobra 2020. godine, pristiglo je ukupno 283 upitnika. Na osnovu rezultata izrađena je osnovna analiza koja je u svrhu komparacije dopunjena izjavama stručnih lica, ribočuvara korisnika ribarskih područja, te predstavnika naučne zajednice i inspekcijskih službi koje su učestvovale u video intervjuima rađenih od juna do oktobra tekuće godine.

Budući da se pokazalo da skoro dve trećine ispitanih ribolovaca uopšte ne predaje obrazac, a da je procenat onih koji ga popunjavaju na propisani način zanemarljivo mali, evidentno je da su podaci koji bi trebalo da posluže kao osnova za pravljenje programa očuvanja i održivog korišćenja ribljeg fonda otvorenih voda Srbije nepouzdani i neupotrebljivi, te da je za takvo stanje potrebno naći rešenje.

Istraživanje je iskorišćeno i kao poziv za volontere koj su spremni da se uključe u šestomesečni pilot projekat testiranja različitih modela vođenja evidencije ulova, osmišljenih u saradnji sa predstavnicima naučne zajednice i upravljača voda.

Prilikom popunjavanja uputnika, prijavilo se više od 80 dobrovoljaca, a poziv je i dalje otvoren. Zainteresovani se mogu prijaviti slanjem imejla sa imenom i prezimenom i kontakt telefonom na imejl adresu: info@ujedinjeniribolovcisrbije.rs

Istraživanje je sprovedeno u okviru programa Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.