Udruženje "Užički centar za ljudska prava i demokratiju"

Projekat “Lokalne politike zapošljavanja  u fokusu aktivnih građana“

 Fokus ovog projekta biće koncept javnog zastupanja zasnovanog na pravu građana da se aktivno uključe u proces definisanja i primene "Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje" grada Užica.

Projektni tim Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju će projektne aktivnosti realizovati u gradu Užicu u gradskoj opštini Sevojno od 15. Aprila do 31. Oktobra 2019. Godine.     

Projekat će doprineti uspostavljanju novih praksi u sistemu donošenja loklanih politika u oblasti zapošljavanja koje. Nove prakse donošenja lokalnih politika su  zasnovane na:  aktivnom uključivanju građana i primenom savremenog  koncepta javnog zagovaranja

Specifični cilj(evi): 

1. Usvojena Odluka o izmenama i dopunama Lokalnog akcionog plana za zapošljavnje grada Užica u skladu iskazanim potrebama i predlozima lokalne zajednice ;

2. Uključiti građane u kreiranje liste prioriteta i programa podrške nezaposlenim u procesu izrade novog akcionog plana za zapošljavanje.3. Podići nivo znanja i informisati građana o značaju učešća u kreiranju i primeni lokalnih politika.

Ključne aktivnosti projekta: a)Pripremne aktivnosti; b)  Akcije uključivanja lokalnih aktera; c) Medijska kampanja; d)  Izrada i distribucija promotivnog materijala.

Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju je osnovano u novembru 2000. godine. 

Misija udruženja je podizanje kvaliteta života građana kroz uspostavljanje vladavine prava, poštovanje, zaštita i promocija ljudskih prava.

Članovi udruženja imaju viziju društva jednakih mogućnosti zasnovanog na građanskom aktivizmu. Ciljevi udruženja se ostvaruju kroz realizaciju programa koji su usmereni na: Ljudska prava, Javno zagovaranje, Socijalnu politiku, Antikorupciju, Evropseke integracije, Istraživanje  I izdavaštvo.

Realizacijom aktivnosti obavezno se promovišu vrednosti kao što su : tolerancija, poštovanje različitosti, rodna ravnopravnost, solidarnost i diživotno usavršavanje.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.

© Beogradska otvorena škola 2019