Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Naziv projekta: „Održive loklane politike stanovanja u fokusu aktivnih građana”

Trajanje projekta: 1. mart - 31. oktobar 2020.

Cilj projekta „Održive loklane politike stanovanja u fokusu aktivnih građana” je uspostavljanje novih praksi u sistemu donošenja lokalnih politika u oblasti stanovanja i održavanja zgrada zasnovanog na aktivnom uključivanju građana i primenom savremenog koncepta javnog zagovaranja.

U lokalnim sredinama postoji velika potreba da se građani i relevantni lokalni akteri informišu i uključe u proces definisanja lokalne stambene politike kako bi ova dugoročno neuređena oblast počela da se rešava. Aktivno učešće građana u formulisanju i sprovođenju javnih politika predstavlja ključnu predpostavku za održivost lokalnih politika. Projekat će se baviti novim konceptom javnog zastupanja zasnovanog na pravu građana da participiraju u procesima kreiranja i primene lokalne stambene politike grada Užica. 

Dodatno, zagovaraće se i usvajanje Odluke o izradi strategije stanovanja i održavanja zgrada grada Užica u skladu sa Zakonom i iskazanim potrebama i preldozima lokalne zajednice, uključivanje građana i lokalnih aktera u konsultativni proces za kreiranje nove Strategije stanovanja i održavanja zgrada i podizanje nivoa znanja i informisanje građana o značaju učešća u kreiranju i primeni lokalnih politika.

Naziv projekta: Lokalne politike zapošljavanja u fokusu aktivnih građana

Trajanje projekta: 15. april - 31. oktobar 2019.

Grad Užice ima formiran Savet za zapošljavanje koji se stara o kreiranju i primeni lokalne politike zapošljavanja. Svake godine se uzrađuje Lokalni akcioni plan za zapošljavanje (LAPZ) u skladu sa Nacionalnim akcionim planom za zapošljavnje. Uočeni problemi u procesu donošenja i primene LAPZ-a, poput toga da nije ispoštovan princip participacije građana u kreiranju lokalne politike zapošljavnja, nedovoljna transparentnost, nepostojanje objektivnog sistema praćenja primene, dovele su do zaključka da postoji velika potreba da se građani i poslodavci informišu i uključe u proces definisanja lokalne politike zapošljavanja kako bi se sredstva opredeljena za smanjenje nezaposlenosti trošila u skladu sa nacionalnim prioritetima, ali i u skladu sa lokalnim potrebama.
Ovim projektom radiće se na uspostavljanju novih praksi u sistemu donošenja lokalnih politika u oblasti zapošljavanja zasnovanog na: aktivnom uključivanju građana i primenom savremenog koncepta javnog zagovaranja.

Užički centar za ljudska prava i demokratiju je osnovan u novembru 2000. godine. Misija udruženja je podizanje kvaliteta života građana kroz uspostavljanje vladavine prava, poštovanje, zaštita i promocija ljudskih prava. Članovi udruženja imaju viziju društva jednakih mogućnosti zasnovanog na građanskom aktivizmu. Ciljevi udruženja se ostvaruju kroz realizaciju programa koji su usmereni na ljudska prava, javno zagovaranje, socijalnu politiku, antikorupciju, Evropske integracije, istraživanje i izdavaštvo. Realizacijom aktivnosti obavezno se promovišu vrednosti kao što su tolerancija, poštovanje različitosti, rodna ravnopravnost, solidarnost i celoživotno usavršavanje.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.