A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

Naziv projekta: „Kolektivno ka unapređenju zaštite ekonomskih i socijalnih prava”

Trajanje projekta: 1. aprila - 31. oktobra 2021. godine.

Mesto: Beograd

Oblast delovanja: Unapređenje i zaštita ljudskih prava

Cilj projekta „Kolektivno ka unapređenju zaštite ekonomskih i socijalnih prava” je doprinos daljem razvijanju mehanizama zaštite ekonomskih i socijalnih prava (ESP) kroz veće učešće i saradnju građana i organizacija civilnog društva.  

Građani i građanke ili ne znaju koji su im mehanizmi na raspolaganju za zaštitu njihovih ESP ili smatraju da ne mogu da zaštite svoja prava kroz postojeće mehanizme. Najveći broj pritužbi koje stižu Zaštitniku građana od strane građana i građanki se zapravo tiču problema u uživanju upravo ovih prava.  

Organizacija A11 će kroz projekat inicirati proces ratifikacije Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima kako bi se unapredila zaštita ekonomskih i socijalnih prava građana. Ova inicijativa će nastojati da poveća dostupnost informacija o mehanizmima zaštite ESP, ojača kapacitete nadležnih organa u ispunjenju obaveza u vezi poštovanja ovih prava, kao i da podigne svest građana o značaju i vidovima učešća u kreiranju odluka i politika. 

Poštovanje ljudskih prava je ključna odlika projekta, a ujedno i jedan od važnih prioriteta u procesu pristupanja EU. Pitanja koja su u središtu projekta, od značaja su i za pregovaračka poglavlja 19 i 23, kao i za proces reforme javne uprave, čemu će naročito doprineti komponenta projekta koja se odnosi na unapređivanje demokratskih procesa i jačanje uloge građana u procesu kreiranja odluka i politika. 

Inicijativa A 11 je nevladina/neprofitna organizacija koja se bavi zaštitom i unapređenjem ESP ranjivih, marginalizovanih i diskriminisanih grupa u Srbiji. Delatnosti koje sprovode su orijentisane ka najugroženijim članovima društva. U tu svrhu, Inicijativa A 11 pruža direktnu podršku pojedincima u pristupu različitim ESP pravima; sprovodi zagovaračke aktivnosti na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i na međunarodnom nivou kroz učešće u međunarodnim mrežama, kao što je ESCR-Net i pisanjem izveštaja za mehanizme Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava proizvodi analize koje se tiču uživanja ESP uopšteno ili stepena uživanja ovih prava pojedinačnih ugroženih grupa, ili pak o stanju ljudskih prava u izuzetnim situacijama kao što je COVID-19 pandemija, kao i priručnike za bolju zaštitu i monitoring ljudskih prava; i sprovodi edukativne programe u svrhu podizanja svesti o ESP. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.