Vesti

Zaključci javne rasprave o ratifikaciji Opcionog protokola

A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava (Inicijativa A 11) je 20. oktobra 2021. godine otvorila javnu raspravu radi pokretanja razgovora o preprekama u uživanju ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji, kao i o mogućnostima i prednostima koje donose potpisivanje i ratifikacija Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Inicijativa A 11 je ovaj proces javnih razgovora započela sa ciljem povezivanja različitih aktera – nevladinih organizacija, sindikata, stručnjaka iz oblasti ljudskih prava i donosioca odluka, koji bi se uključili u razgovore o ratifikaciji Opcionog protokola u Srbiji.

Programski koordinator Inicijative A 11, Danilo Ćurčić, naglasio je da se iz prakse organizacije i rada na terenu uočava neophodnost za pristup međunarodnom mehanizmu za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava i kako bi Opcioni protokol za organe uprave i pravosuđe predstavljao putokaz za zaštitu i unapređenje ovih prava. On je predstavio i novu analizu Inicijative A 11, Utuživost ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji čiji je cilj da ukaže na osnovna pitanja koja se odnose na status i utuživost ovih prava u Srbiji, sa posebnim osvrtom na pravo na socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, pravo na rad i stanovanje. 

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordana Čomić, naglasila je da je ovo ministarstvo otvoreno za razgovore o ratifikaciji Opcionog protokola, te da je svaki instrument koji otvara prostor za bolje i temeljnije bavljenje ljudskim pravima dobar, ali da se u taj razgovor moraju uključiti i pravosudni organi i Narodna skupština. Ministarka je navela da ne postoji jasno objašnjenje o tome zašto se preporuke ugovornih tela i mehanizama za zaštitu ljudskih prava ne poštuju u potpunosti i da ministarstvo razmatra otpočinjanje dijaloga o ključnim problemima u zaštiti ljudskih prava u Srbiji, ali i da tim ministarstva pravi procenu o tome da li je Srbiji neophodna strategija za ljudska prava. Najzad, ministarka je navela da ne vidi prepreku da se, ukoliko se u diskusiju uključe svi relevantni akteri, Opcioni protokol nađe pred Skupštinom u periodu od narednih šest meseci.

Prof. dr Nevena Vučković Šahović, bivša članica Komiteta za prava deteta, naglasila je da je neophodno podstaći proces ratifikacije Opcionog protokola, ali i da se treba prisetiti koliko dugo je trajao proces usvajanja nekih drugih ugovora. Ona je naglasila da je u procesu ratifikacije suština u pristupu pravdi i da bez pristupa pravdi nema ostvarivanja prava.

Šef UN tima za ljudska prava u Srbiji, Milan M. Marković, istakao je kao veoma važnu činjenicu da u ovom razgovoru učestvuje i nadležno ministarstvo. Podseća da se ratifikacija i pristupanje univerzalnim mehanizmima za zaštitu ljudskih prava redovno navode kao prioriteti u zaključnim zapažanjima i preporukama ugovornih tela i drugih međunarodnih mehanizama za zaštitu ljudskih prava. On je pomenuo i da upravo kriza izazvana korona virusom pokazuje kako su ljudska prava nedeljiva i kako treba stati na put globalnom fenomenu neravnomernog tretmana ekonomskih i socijalnih prava

Dragana Savić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja napravila je paralele između prava koja garantuju konvencije Međunarodne organizacije rada i prava iz Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i naglasila da je sistem monitoringa ovih konvencija sličan sistemu monitoringa koji garantuje Opcioni protokol. Pored toga je navela da je Ministarstvo počelo da razmatra pristupanje dodatnom protokolu uz revidiranu Evropsku socijalnu povelju, te da bi pri sprovođenju analize domaćeg zakonodavnog okvira u te svrhe bilo moguće sprovesti istu vrstu analize i za Opcioni Protokol.

Tatjana Prljić, šefica Odseka za saradnju i evropske integracije pri Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, naglasila je da je diskriminacija u oblasti rada i zapošljavanja najčešća tema obraćanja građana instituciji Poverenika, te je navela veliki broj primera iz prakse Poverenika koji ilustruju u kojim sve situacijama građanke i građani nailaze na prepreke u pokušaju uživanja ekonomskih i socijalnih prava.

Tokom diskusije, sekretar Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Tomislav Stajić, istakao je podršku koju ovaj sindikat pruža ratifikaciji Opcionog protokola i unapređenju sistema zaštite radničkih i drugih prava koja su garantovana ovim međunarodnim ugovorom. 

Na kraju razgovora, ukazano je da je javna rasprava o potrebi potpisivanja i ratifikovacije Opcionog protokola otvorena do 30. oktobra, do kada će se prikupljati stavovi i sugestije stručne javnosti, udruženja, sindikata i ostalih aktera, kako bi izveštaj sa javne rasprave bio upućen nadležnim ministarstvima nakon čega će biti planirane naredne aktivnosti vezane za dalje razgovore o potpisivanju i ratifikaciji Opcionog protokola. 

Svoje stavove i sugestije možete izraziti popunjavanjem obrasca koji se nalazi ovde i slanjem istog na office@a11initiative.org.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.