Vesti

Neophodan dijalog o zaštiti ekonomskih i socijalnih prava

A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava predstavila je inicijativu za ratifikaciju Opcionog protokola uz Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Poverenici za zaštitu ravopravnosti, koji su podržali pokretanje dijaloga o boljoj zaštiti ekonomskih i socijalnih prava.

Predstavnici Inicijative A11 učestvovali su na sednici Saveta za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava na kojoj su Gordani Čomić, ministarki za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, predstavili značaj ratifikacije Opcionog protokola, što je u skladu sa preporukama različitih mehanizama za ljudska prava koji funkcionišu pod okriljem UN-a. Ministarka je potvrdila da će uložiti napore za pokretanje procedure ratifikacije sa svim relevantnim akterima i najavila formiranje radne grupe u okviru Saveta na kojoj bi se razmatrala rešenja u vezi sa Opcionim protokolom. Predstavnici Inicijative A11 su se sastali i sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, što je od velikog značaja za zajedničko delovanje i saradnju sa nezavisnim institucijama u svrhu unapređenja zaštite ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji. 

Šta je Opcioni protokol i zašto je bitno da se taj dokument ratifikuje?

Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima sadrži odredbe kojima se uspostavlja nadležnost Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava da prima predstavnike, odnosno pojedince ili grupe pojedinaca u vezi povrede prava koje proističu iz Pakta. Ratifikacijom ovog dokumenta zemlje prepoznaju nadležnost Komiteta da prima predstavnike i da odlučuje o povredama prava, što je moguće nakon što su iscpljena sva domaća pravna sredstva. Neka od prava koja bi građani imali priliku da zaštite i na međunarodnom nivou su: pravo na socijalnu zaštitu, pravo na rad, pravo na najviši dostižni standard zdravlja itd.

Imajući u vidu da građani Srbije nemaju pristup ni jednom međunarodnom mehanizmu za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava, a da Zaštitnik građana i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti u svojim godišnjim izveštajima navode da im se građani u najvećoj meri obraćaju povodom problema koji se tiču uživanja ovih prava, jasno je da je ratifikacija ovog ugovora neophodna. Ratifikacijom bi bilo omogućeno građanima i građankama da potraže zaštitu svojih prava od ekspertskog tela koje je nadležno za nadgledanje sprovođenja Pakta u zemljama ugovornicama kada to ne uspeju da urade koristeći nacionalno dostupne mehanizme.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.