Vesti

Zajedničkim delovanjem do unapređenja zaštite socio-ekonomskih prava

A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava održala je 29. septembra konsultativni sastanak povodom potencijalne saradnje i zajedničkog delovanja u cilju ratifikacije Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Sastanku su prisustvovali predstavnici sindikata i brojnih organizacija koji aktivno rade na unapređenju zaštite socio-ekonomskih prava.

Na sastanku se razgovaralo o potencijalnoj saradnji u procesu zagovaranja ratifikacije Opcionog protokola. Partnerstvo i zajedničko delovanje svih zainteresovanih strana neophodno je radi uspostavljanja efikasne saradnje sa nadležnim ministarstvom, a sve sa ciljem što bržeg usvajanja Zakona o ratifikaciji Opcionog protokola.

Izveštaji nezavisnih nacionalnih mehanizama za zaštitu ljudskih  prava i rad brojnih nevladinih organizacija ukazuju da se građanke i građani Srbije suočavaju sa nepremostivim preprekama u pokušajima da ostvare svoja ekonomska i socijalna prava. Usluge socijalne zaštite se uslovljavaju nebezbednim i nesvrsishodnim radom, ljudi se izbacuju iz kuća na ulicu zbog nemogućnosti plaćanja previsokih stanarina u socijalnim stanovima, radnici uživaju sve manju zaštitu svojih prava i svaka nova zakonska izmena u ovom polju im dodatno uskraćuje teško izborena prava, a određene grupe dece i dalje trpe segregaciju u obrazovanju.

Zbog toga, predstavnici Inicijative A 11 smatraju da je neophodno omogućiti građanima i građankama Srbije adekvatan pristup međunarodnom mehanizmu za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava kakav je predviđen Opcionim protokolom uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Ukoliko bi Srbija ratifikovala ovaj dokument, osobama koje se nalaze na teritoriji Srbije bi bilo omogućeno da se obrate Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava u situacijama kada smatraju da su njihova Paktom zagarantovana prava povređena, a pri tom ne mogu da dobiju zadovoljenje istih putem postojećih nacionalnih mehanizama za zaštitu prava

Naša država nije ni potpisala ni ratifikovala ovaj dokument, za razliku od drugih zemalja u našem regionu. Zato Inicijativa A 11 poziva Vladu Republike Srbije da pokrene proces ratifikacije.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.