Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI)

Naziv projekta: „Unapređenje multisektorskog dijaloga i modela javne saradnje u procesima procene uticaja poslovanja na životnu sredinu”

Trajanje projekta: 1. maj - 30. novembar 2022.

Mesto: Beograd

Oblast delovanja: Zaštita životne sredine

Cilj projekta „Unapređenje multisektorskog dijaloga i modela javne saradnje u procesima procene uticaja poslovanja na životnu sredinu” je unapređenje zaštite životne sredine kroz multisektorski dijalog između javnih institucija, privrednog sektora i građana u postupku odobravanja projekata i aktivnosti koje mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu, ljudska prava i održivi razvoj lokalnih zajednica. 

Procena uticaja na životnu sredinu je jedna od preventivnih mera zaštite životne sredine koja se odnosi na potrebu da se identifikuju uticaji konkretnih projekata na životnu sredinu, zdravlje i dobrobit ljudi. Organizovanje javnih konsultacija između privrednih aktera kao nosilaca izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Studija) i drugih grupa zainteresovane javnosti na koje projekat utiče, a koja bi prethodila izradi i objavi finalnog dokumenta Studije, ne postoji u praksi. Jedini mehanizam javnog učešća je obavezujući javni uvid kada je Studija već urađena. Uspostavljanje mehanizma koji bi, tokom samog postupka izrade Studije, omogućio razumevanje potreba i razmenu argumentovanih rešenja između različitih zainteresovanih strana može doprineti jasnom sagledavanju obima i sadržaja Studije, efikasnijim rešenjima, materijalnim uštedama i konačno, održivim ukupnim rezultatima. 

Tokom ove zagovaračke inicijative, civilno društvo će imati ulogu posrednika između građana i privrede i to u ranoj fazi razvoja projekata koji mogu imati negativne uticaje na životnu sredinu. Na taj način bi se na vreme prepoznale mogućnosti za ublažavanje negativnih efekata projekata, a sa druge strane, zaštitili legitimni interesi građana i njihova zakonom garantovana prava. U ranoj fazi odlučivanja, moguće je definisati održivost investicije, korektivne i kompenzacijske mere za lokalnu zajednicu, čak i obezbediti podršku lokalne zajednice za investicije koje se razvijaju u skladu sa načelima održivog razvoja i zaštite životne sredine. Zbog toga je cilj ovog projekta da unapredi praksu ranog uključivanja javnosti i javnog uticaja na odluke o privrednim projektima sa potencijalnim značajnim uticajima na životnu sredinu i zdravlje ljudi. 

 

Naziv projekta: „Unapređenje pravnog okvira i prakse sprovođenja procene uticaja na životnu sredinu u Srbiji”

Trajanje projekta: 1. april - 31. oktobar 2021.

Mesto: Beograd

Oblast delovanja: Zaštita životne sredine

Projekat "Unapređenje pravnog okvira i prakse sprovođenja procene uticaja na životnu sredinu u Srbiji" ima za cilj da unapredi demokratske prakse i učešće javnosti u kreiranju i sprovođenju politike zaštite životne sredine. Projektom će se uticati na veću delotvornost učešća javnosti u rešavanju problema zagađenja životne sredine, ugrožavanja prirodnih resursa i inicirati dijalog između lokalne samouprave, udruženja, ekspertske zajednice i građana u pitanjima od značaja za zaštitu životne sredine na lokalnom nivou.  

Očekuje se da se ovim aktivnostima izrade akti, preporuke i modeli odluka za unapređenje postupka procene uticaja na životnu sredinu i učešća javnosti, izgradi multi-sektorska mreža zainteresovanih strana za podršku zagovaračkoj inicijativi, uspostavi model dijaloga između javnih vlasti, udruženja i ekspertske zajednice i promoviše integralni pristup u sprovođenju politike životne sredine kroz procenu uticaja.  

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu „RERI“ je nevladina i neprofitna organizacija, osnovana 2017. godine radi realizacije ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa. RERI koristi moć prava i pravnih argumenata u zaštiti životne sredine i promoviše pravo na pristup pravdi u pitanjima zaštite životne sredine kao temeljeno ljudsko pravo. RERI okuplja advokate, pravnike, aktiviste i stručnjake u oblasti zaštite životne sredine koji veruju da su vladavina prava i odgovorna javna vlast neophodni preduslovi za zaštitu i očuvanje životne sredine.  

 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.