Vesti

Rano uključivanje javnosti neophodno za odgovoran odnos prema životnoj sredini

Procena uticaja na životnu sredinu jedna je od preventivnih mera zaštite životne sredine koja je važna kako bi se identifikovali uticaji konkretnih projekata na životnu okolinu, zdravlje i dobrobit ljudi. Rano uključivanje javnosti, uz stvarnu mogućnost uticaja na odluke o ovakvim projektima, u domaćoj praksi ne postoji. Razumevanje svrhe ovog postupka svedeno je na nužni zakonski minimum, i često formalnost, usled čega se gube njegove suštinske prednosti za sve aktere.  

Kao instrument koji objedinjuje zakonske, organizacione i tehnološke pretpostavke održivosti investicija, procena uticaja na životnu sredinu predstavlja sveobuhvatan proces, sistemsku analizu uslova i alternativa, kao i alat za predviđanje, prilagođavanje i sprečavanje potencijalnih negativnih efekata na prirodno i društveno okruženje. Zbog toga je dijalog između investitora, lokalne zajednice, civilnog društva i javnog sektora od presudnog značaja. Dijalog koji se pokreće u ranoj fazi, kada su još uvek sve opcije otvorene i kada postoji mogućnost da sve zainteresovane strane razmene argumente i artikulišu svoje interese, najviše doprinosi zaštiti životne sredine i održivosti investicije. Upravo takva vrsta dijaloga izostaje u Srbiji.  

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) nastoji da doprinese saradnji između javnih institucija, privrednog sektora i građana u postupku odobravanja projekata i aktivnosti koje mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu, ljudska prava i održivi razvoj lokalnih zajednica, vodeći se principima međunarodnih praksi i dokumenata.

Jedan od njih je i Arhuska konvencija, koja je usvojena 1998. godine. Njen cilj je da ojača ulogu građana i organizacija civilnog društva u pitanjima koja se tiču životne sredine. Građanima se obezbeđuju prava da učestvuju u izradi planova, programa i zakonodavstva koji mogu uticati na životnu okolinu. Kroz izradu metodologije zasnovane na primeni Arhuske konvencije, ekoloških i socijalnih standarda međunarodnih finansijskih institucija i njihovog prilagođavanja lokalnim potrebama, privreda će moći da na efikasan način komunicira sa lokalnom zajednicom i pronalazi rešenja kroz dijalog sa njima. Sa druge strane, javne institucije i građani će imati mogućnost da uče o inovativnim pristupima o učešću javnosti i usvajaju dobre prakse.

Pravovremenim uključivanjem svih aktera u procese dugoročno se doprinosi odgovornijoj zaštiti životne sredine i unapređuju se prakse javnog zagovaranja, transparentnost i primena zakona u ovoj oblasti, sa posebnim fokusom na korišćenje preventivnih mehanizama u javnoj komunikaciji.

 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.