Vesti

Javne konsultacije o unapređenju procedura za učešće javnosti u postupcima procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu

U periodu od 13. oktobra do 5. novembra Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) sprovodi javne konsultacije sa ciljem da okupi predstavnike jedinica lokalnih samouprava, udruženja građana i akademske zajednice, kako bi identifikovali ključne nedostatke u propisima koji uređuju učešće javnosti u postupku procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu. 

Rezultat procesa će biti predlozi pravilnika koji regulišu učešće javnosti i preporuke za unapređenje postupaka koji će biti dostavljeni Ministarstvu za zaštitu životne sredine. 

Predloge pravilnika možete pronaći ovde:

  1. Pravilnik o javnom uvidu, javnoj raspravi i javnoj prezentaciji studija o proceni uticaja
  2. Pravilnik o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti u postupku davanja saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu 

U odnosu na predložene izmene, kao i Vaše iskustvo u ovoj oblasti, možete podneti komentare i predloge popunjavanjem formulara u nastavku, najkasnije do petka, 5. novembra. 

  1. Formular - procena uticaja na životnu sredinu 
  2. Formular - strateška procena uticaja na životnu sredinu

RERI vas poziva da se uključite u ovaj konsultativni proces i podržite inicijativu za unapređenje procedura za učešće javnosti u postupku procene uticaja. Mišljenje svih učesnika u konsultacijama je važno i svaka kritika i sugestija će se pažljivo razmotriti pre nego što se predlozi pravilnika upute nadležnom ministarstvu.  

Konsultativni sastanci i javne prezentacije pripremljenih predloga pravilnika realizovane su 13. oktobra u Užicu, 14. oktobra u Nišu i 23. novembra u Beogradu. RERI je kroz konsultativne sastanke predstavio predloge pravilnika koji uređuju ovu oblast - javnu prezentaciju i diskusiju možete pogledati na društvenim mrežama. 

RERI će sakupiti sve dospele predloge i primedbe i formulisati ih u jedinstven set preporuka koje će biti predstavljene na javnom događaju 23. novembra i upućene Ministarstvu zaštite životne sredine.

Zašto se sprovode javne konsultacije? Učešće javnosti je obavezan proceduralni element procene uticaja. Unapređenje pravnog okvira za sprovođenje konsultacija sa javnošću je neophodno. Pravilnik koji uređuje učešće javnosti u postupku odobravanja studija o proceni uticaja usvojen je 2005. godine i od tada se nije menjao, dok postupak učešća javnosti u strateškoj proceni uticaja uopšte nije uređen podzakonskim aktom. Pored obaveze usklađivanja sa propisima EU, neophodno je unaprediti procedure za učešće javnosti čije slabosti su posebno došle do izražaja tokom epidemije COVID-19.

 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.