Pro.Tok21

Inicijativa iz drugog ciklusa podrške, 2020. godine.

Cilj projekta "Semafor zagađenja" je razvijanje novog modela kreiranja ekoloških politika grada i lokalnih strategija delovanja protiv aerozagađenja, kroz učešće svih relevantnih činilaca, putem poboljšane informisanost građana o stepenu zagađenja.

Pro.Tok21 će projektom nastojati da utiče na članove Gradskog veća Grada Smedereva da do kraja 2020. godine donese odluku o nabavci i postavljanju semafora aerozagađenja na Trgu Smedereva, koji će prikazivati zvanične podatke o kvalitetu vazduha u Smederevu (preuzete sa automatskih mernih stanica Agencije za životnu sredinu). Glavne aktivnosti na projektu biće informisanje i mobilizacija zajednice, lobiranje kod donosioca odluka, potpisivanje Deklaracije o pravu na čist vazduh, sa ciljem da se postigne glavni rezultat - postavljanje semafora zagađenosti vazduha.

Inicijativa iz trećeg ciklusa podrške, 2021. godine. 

Cilj projekta "Turizam kao generator razvoja održive lokalne privrede Smedereva" je unapređenje javne politike razvoja turizma kao privredne grane u Smederevu u kontekstu podrške lokalnom ekonomskom održivom razvoju.  

Pro.Tok21 će projektom nastojati da informiše širu javnost o turističkim potencijalima grada, omogući veće učešće građana u zagovaranju i kreiranju javne politike razvoja turizma, osnaži zagovaračku poziciju organizacije i njen status građanskog glasa ka donosiocima odluka, doprinese uspešnijem kreiranju javne politike razvoja turizma kroz izrađenu studiju – analizu potreba za razvoj turizma, unapredi dijalog sa donosiocima odluka i unapredi svest  šire javnosti o među-povezanosti različitih sektora u lokalnom ekonomskom razvoju i važnosti cirkularne ekonomije. 

Nepostojanje Plana Lokalnog Ekonomskog Razvoja za grad Smederevo, a izvesnost njegovog skorog kreiranja, otvara šansu za pozicioniranje turizma kao prioritetne teme u strateškom razvoju grada. Upravo javnim zagovaranjem i uključivanjem građana u ponovnu valorizaciju turističkih vrednosti, kao i mapiranje potreba novoformirane mreže lokalnih biznisa za dalji razvoj turizma, uz akcenat na lokalnoj ekonomskoj uzajamnosti različitih sektora koji posledično imaju benefite od razvijenog turizma, stvaraju se preduslovi za novo i konstruktivno kreiranje institucionalnog okvira oko teme turizma. 

Projekat se realizuje od 1. aprila do 31. oktobra 2021. godine. 

Pro.Tok21 je organizacija civilnog društva osnovana radi podrške održivom razvoju kao spoju ekologije, društvenih i ekonomskih faktora. Registrovana u Smederevu, orijentisana je na potrebe lokalne zajednice – kako u gradu, tako u regionu.  Nastala je kao potreba grupe građana da delaju aktivno i nepolitički stvarajući nove modele funkcionisanja zajednice na lokalu, kroz promene javnih politika i strateško mapiranje izazova i strategija ka rešenju. 

 

 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.