Forum civilne akcije FORCA

Naziv projekta: „Različiti, jednako važni – Nove usluge za novo doba”

Trajanje projekta: 1.mart - 31. oktobar 2020.

Cilj projekta „Različiti, jednako važni – Nove usluge za novo doba” je sprovođenje procesa javnog zagovaranja za unapređenje lokalnih politika i zakonskih normi u oblasti socijalne zaštite.

Opština Požega do sada nije pokazala značajno interesovanje za regulisanje socijalnih politika kroz plansko pružanje usluga, i ako prema podacima iz Centra sa socijalni rad oko 7% građana opštine Požega su korisnici neke od usluge ili pomoći Centra dok se oko 25% nalazi u riziku od siromaštva. Opština Požega još uvek nema aktuelne odluke, Strategije, niti planove. Nisu jasno određene ni usluge koje su potrebne i za koje će opredeliti sredstva,niti ko može ili sada pruža usluge. Bez jasne evidencija korisnika i izveštaja o sprovedenim aktivnostima. Poseban problem je što na teritoriji opštine za sada ne postoji ni jedna akreditovana organizacija za pružanje usluga pa se zbog toga praktično smanjuje i opseg potencijalnih usluga koje se mogu pružiti.

Projektom će se zagovarati usvajanje novog koncepta u oblasti socijalne zaštite koji podrazumeva da se pređe sa koncepta intervencije na koncept investicije jer to daje dugoročni pogled i iziskuje kontinurino negovanje socijalne inovacije i njenu implementaciju u okruženju. Zagovaraće se usvajanje odluke o socijalnim uslugama i odluke o osnivanju Saveta za socijalna pitanja opštine Požega. Projektne aktivnosti su osmišljene tako da obezbede uslove za učešće građana u kreiranju lokalne javne politike. Ovaj projekat je usmeren i na opštinsko veće i skupštinu opštine kao lokalna tela koja donose odluke, OCD koja se bave socijalnom politikom i širu javnost. Ukupno 15-20% građana opštine Požega ima neke od socijalnih potreba, prema jednom od kriterijuma kao krajnjih korisnika. Očekivani rezultati i značajne promene koji se očekuju nakon usvajanja projekta su nova odluka o socijalnim uslugama i odluka o osnivanju Saveta za socijalna pitanja opštine Požega

Forum civilne akcije FORCA je nevladina organizacija osnovana 1999. godine. Članovi su i osnivači nekoliko nacionalnih i internacionalnih mreža koje se bave pitanjima mladih, anti-korupcije, pravima, informacionim tehnologijama. Najvažnije tematske celine kojima se bavi Forca su: omladinski aktivizam, razvoj ekološke svesti, ruralni razvoj, socijalnu inkluziju, podršku razvoja informacionog društva i omladinsko preduzetništvo. Forca je organizacija koja je u 20 godina svog postojanja sprovela nekoliko sličnih uspešnih inicijativa kao što je projekat koji se trenutno realizuje (Regionalni LAP za mlade, Romi LAP, LAP za izbeglice, Strategija za mlade, Strategija razvoja opštine Požega). 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.