Vesti

Radna grupa o socijalnim uslugama i zaštiti u Požegi

Početkom 2020. godine, na projektu Socijalne usluge po meri građana FORCA je formirala lokalnu stručnu radnu grupu koja je radila na analizi postojeće Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti u opštini Požega. Ova grupa nastavila je rad i nakon završetka pomenutog projekta, a sve u sklopu aktivnosti na projektu Različiti, jednako važni – Nove usluge za novo doba.

Radnu grupu čine predstavnici relevantnih lokalnih institucija i organizacija i to opštinske uprave, udruženja, stručne službe Centra za socijalni rad i Doma zdravlja u Požegi. Kroz seriju online konsultacija tokom perioda vanrednog stanja, ova radna grupa nastavila je sa aktivnostima izrade predloga dopuna i korekcija Odluke, na sastancima održanim tokom maja i juna. Do kraja jula, radna grupa će se posebno baviti i raditi na članovima 3 i 4 Odluke o pravima i uslugama u socijalnom zaštiti u opštini Požega.

Rad radne grupe je osnova za pokretanje dijaloga sa lokalnim donosiocima odluka, kao i za dalji rad na izradi dokumenta koji će biti usklađen sa svim aktuelnim zakonskim normama i koji će uključiti građane.

Cilj projekta Različiti, jednako važni – Nove usluge za novo doba je sprovođenje procesa javnog zagovaranja za unapređenje lokalnih politika i zakonskih normi u oblasti socijalne zaštite. Najvažniji rezultati projekta usmereni su na upoznavanje šire javnosti sa idejom promene aktuelne odluke o socijalnim uslugama kroz uključivanje građana pojedinaca u aktivnosti, pokretanje procedure u lokalnom parlamentu u Požegi za donošenje nove odluke o socijalnim uslugama, donošenje odluke o formiranju i delovanju Saveta za socijalna pitanja.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.