Centar za eksperimente i urbane studije - CEUS

Naziv projekta: „Ekološki parametri za zdravije gradove”

Trajanje projekta: 1. maj - 30. novembar 2022.

Mesto: Beograd

Oblast delovanja: Zaštita životne sredine 

Cilj projekta „Ekološki parametri za zdravije gradove” je doprinos učešću građana i privatnog sektora u demokratskoj praksi donošenja normativnih akata od značaja za zdrav i održiv urbani razvoj u Beogradu i Srbiji (zakona i urbanističkih planova). 

U gradu Beogradu, ali i u ostalim gradovima Srbije, poslednjih godina je veoma izražen problem urbanističkog planiranja koje predviđa intenzivnu izgradnju, uglavnom vođenu privatnim interesima, a kojom se smanjuju postojeće zelene površine. Iako je razvoj grada neizbežan, vrlo je važno regulisati pravila izgradnje koja utiču na zaštitu životne sredine i predvideti zelene površine i prirodom-inspirisana rešenja, jer se na taj način izbegava efekat urbanih toplotnih ostrva, unapređuje kvalitet vazduha, poboljšava mentalno i fizičko javno zdravlje, smanjuju rizici od katastrofa izazvanih ekstremnim vremenskim uslovima usled klimatskih promena, itd. 

Privatne investicije uglavnom su motivisane profitom, a odgovornost za zaštitu javnog interesa često izostane. Ovakvi postupci investitora izazivaju građansko nezadovoljstvo usled prenamene zelenih površina u građevinsko zemljište ili saobraćajne površine. Projektom će se zagovarati uvođenje Ekoloških (zelenih) urbanističkih parametra koji su ključni za postizanje održivog planiranja gradova, u kontekstu sve očiglednije klimatske krize. 

CEUS će tokom ove inicijative raditi na razvijanju saradnje sa velikim kompanijama koje mogu da izmene svoj odnos prema poslovnom prostoru, odnosno prema prostorima na otvorenom u okviru svojih kompleksa. Takođe, CEUS će raditi na povezivanju sa investitorima, koji su značajni na tržištu nekretnina, i zagovarati razvoj ekoloških praksi prilikom ulaganja u nekretnine. Privatni sektor objektivno ima interes za uključivanje u ovakvu inicijativu, i zbog percepcije javnosti, odnosno sve učestalijih zahteva javnosti za ekološki održivim poslovanjem, i zbog realnih trendova na tržištu nekretnina i rastu interesovanja za objekte sa ekološkim komforom, te rastu i cena ovakvih objekata. 

 

Naziv projekta: „Zagovaranje Ekološkog indeksa u planiranju Beograda i gradova u Srbiji”

Trajanje projekta: 1. april - 31. oktobar 2021.

Projekat „Zagovaranje Ekološkog indeksa u planiranju Beograda i gradova u Srbiji" ima za cilj da doprinese učešću građana u demokratskoj praksi donošenja normativnih akata od značaja za zdrav i održiv urbani razvoj u Beogradu i Srbiji (urbanističkih planova i gradskih odluka). 

Specifični ciljevi projekta su;: javno zagovaranje za uspostavljanje Ekološkog indeksa u planiranju Beograda i gradova u Srbiji; Prepoznavanje organizacija civilnog društva kao značajne spone između građana, medija, nosilaca izrade urbanističkih planova i donosilaca odluka; Javna kampanja o ko-kreaciji politika urbanog razvoja: aktivno uključivanje građana u rad strukovnih udruženja planera i inženjera.  

Očekivani rezultati projekta su: Aktivno uključivanje građana u javno zagovaranje planiranja zelene infrastrukture i prirodom-inspirisanih rešenja u gradu; Primena novih i inovativnih metoda i postupaka javnog zagovaranja;  Mišljenje i Primedbe na aktuelne važne urbanističke planove u procedurama (ranih) javnih uvida; Studija sa polaznim osnovama za izradu Odluke o ekološkom indeksu za grad Beograd. Kako bi se navedeni rezultati ostvarili, glavne aktivnosti projekta biće organizacija javnih događaja, diskusija, rasprava, priprema Mišljenja o Elaboratu Generalnog urbanističkog plana Beograda 2041, priprema Primedbi na Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd, celine I-XIX i Priprema Studije sa polaznim osnovama za izradu Odluke o ekološkom indeksu za grad Beograd, uz ko-kreaciju i aktivno uključivanje stručne i šire javnosti. 

Centar za eksperimente i urbane studije – CEUS je strukovno udruženje planera i inženjera koje je osnovano 2013. godine i koje je posvećeno radu na prilagođavanju i ublažavanju klimatskih promena kroz urbani razvoj i planska dokumenta. Osnovne aktivnosti udruženja usmerene su na održivo planiranje namena površina zemljišta uz primenu prirodom-inspirisanih rešenja (eng. nature-based solutions), smanjenje rizika od katastrofa, održivu urbanu mobilnost, energetsku efikasnost u građevinarstvu i upotrebu obnovljivih izvora energije, uz primenu ko-kreacije i metoda žive urbane laboratorije. 

 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.