Vesti

Zajednički angažman poslovnog i civilnog sektora za dobrobit dece

Užički centar za prava deteta (UCPD) započeo je edukaciju poslovne javnosti o potrebi uključivanja privatnih subjekata koji rade sa decom u sistemsku zaštitu dece od nasilja. Ovo je naročito važno budući da je Vlada Republike Srbije početkom godine usvojila Opšti protokol o zaštiti dece od nasilja, u kome je utvrđeno da su privatne školice jezika, glume, plesa, sporta u obavezi da imaju interni protokol za zaštitu dece koji reguliše ponašanje njihovih zaposlenih. Sa druge strane, privatne školice nisu informisane o ovoj obavezi i potrebna im je podrška u uspostavljanju procedura.

UCPD u okviru projekta „Prevencija nasilja nad decom u okviru rada biznis sektora“ radi na informisanju poslovne javnosti u Užicu o važnosti njihovog uključivanja u propisani sistem zaštite dece. UCPD je zainteresovanim vlasnicima privatnih školica i odgovornim licima ponudio pomoć u pripremi internih protokola za zaštitu dece i, uopšte, u razumevanju kako se i zašto može dogoditi nasilje nad decom u okviru programa koje njihove školice organizuju.

Kroz prvu jednodnevnu edukaciju, predstavnici četiri školice su saznale zašto je važno uspostavljanje procedura zaštite dece od nasilja; koji zakonski okvir definiše njihove odgovornosti; koji su alati primenjivi za uspostavljanje internih procedura zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Teme o kojima se govorilo odnosile su se na nekoliko ključnih aspekata: razumevanje pojma nasilje; uloga i odgovornost u prevenciji nasilja; načini postupanja kada do nasilja dođe; analiza alata kojima se procenjuje bezbedonosni rizik po dete; analiza alata za poštovanje privatnosti deteta, ali i kodeks ponašanja zaposlenih.

Na sastanku se došlo do zajedničkog razumevanja da sve organizacije/privatni subjekti i profesionalci koji rade sa decom treba da osiguraju da su njihove aktivnosti bezbedne za decu, i da su za tu svrhu potrebne smernice za zaštitu dece. Jedan od aspekata edukacije odnosio se na načine dugoročne saradnje organizacija civilnog društva i privatnog sektora, a na dobrobit dece i šire društvene zajednice.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.