Vesti

Putokazi ka partnerstvu – saradnja poslovnog i civilnog sektora u oblasti javnog zagovaranja

Beogradska otvorena škola je objavila analizu „Putokazi ka partnerstvu – saradnja poslovnog i civilnog sektora u oblasti javnog zagovaranja“ koja teži da ispita saradnju između ova dva sektora i prirodu tog odnosa, kao i šta motiviše i sa kakvim preprekama se suočavaju pripadnici oba sektora prilikom uspostavljanja i realizacije saradnje. Krajnji proizvod ove analize, koja je obuhvatila 32 organizacije civilnog društva i 24 kompanije, su konkretne preporuke o unapređenju saradnje između poslovnog i civilnog sektora.

Vrste saradnje – donacije novca, razmena resursa ili strateški savezi

Istraživanje je pokazalo da predstavnici poslovnog i civilnog sektora saradnju i dalje najčešće percipiraju kroz donacije novca od strane poslovnog sektora. Međutim, prepoznaju se i drugi vidovi saradnje: donacije nefinansijskih resursa od strane kompanija i preduzeća i međusobno davanje, odnosno razmena resursa, kao što je ekspertiza, dok je saradnja u oblasti javnog zagovaranja manje poznata predstavnicima oba sektora. U slučajevima gde takva saradnja postoji, ona obično podrazumeva da organizacije realizuju zagovaračke kampanje, a da ih poslovni sektor neformalno podržava i bez istupanja u javnosti.

Zašto se kompanije i organizacije civilnog društva odlučuju za saradnju?

Potreba za dodatnim izvorom finansijskih sredstava je jedan od bitnih faktora koji motiviše organizacije da sarađuju s poslovnim sektorom, kao i ostvarivanje pozitivnih promena u zajednici. S druge strane, pojedini predstavnici kompanija navode ekspertizu civilnog sektora i posedovanje znanja i veština važnih za njihov rad. Takođe, predstavnici poslovnog sektora ističu i da su motivisani za saradnju, jer na taj način mogu doprineti razvoju zajednice i pozitivnim promenama u njoj. Kompanije dobiti od saradnje doživljavaju i kroz jačanje internih kapaciteta, odnosno razvoj zaposlenih i privlačenje novog kadra, kao i ostvarivanje pomaka u poslovanju.

Kako kompanije i organizacije civilnog društva biraju partnera za saradnju?

Ključni faktori za odabir partnera za kompanije su kredibilitet organizacija civilnog društva, poklapanje strateških pravaca delanja i vrednosti, i lično iskustvo predstavnika kompanije s problemima kojima se bavi organizacija.

S druge strane, ključni faktori za odabir partnera za organizacije civilnog društva je poklapanje u vrednostima, odnosno da prakse kompanije nisu u suprotnosti sa onim čime se organizacije bave. Prilikom odabira partnera za saradnju u oblasti javnog zagovaranja takođe je ključno poklapanje misije i vrednosti dva sektora, ali u vezi sa ovom saradnjom može biti važan i odnos organizacija civilnog društva prema donosiocima odluka.

Koje su prepreke u saradnji koje odvraćaju predstavnike oba sektora od saradnje?

Jedna od ključnih prepreka je pretnja reputaciji organizacije ako se upusti u saradnju, a u ovom kontekstu, poseban izazov je negativna percepcija organizacija civilnog društva u društvu. Nedovoljna informisanost o tome s kim se i na koji način može sarađivati je takođe rasprostranjena. Ključne prepreke koje se odnose na proces javnog zagovaranja tiču se percepcije poslovnog sektora da ne treba da se meša u političke procese, između ostalog i u procese izmena javnih politika. Druga velika prepreka u toku saradnje je vezanost za projektni ciklus organizacija civilnog društva, što dovodi do pitanja održivosti nakon završetka projekta.

Ovo istraživanje je pokazalo da predstavnici civilnog i poslovnog sektora opažaju mnogobrojne pozitivne ishode zajedničke saradnje, kao i da postoji prostor za unapređenje saradnje i ulazak u partnerski odnos civilnog i poslovnog sektora, te se preporuke koje ovo istraživanje pruža kreću u više pravaca i obuhvataju smernice u vezi unapređenja komunikacije i informisanosti o radu drugog sektora, planiranja i osmišljavanja zajedničkih aktivnosti, uspostavljanja saradnje sa partnerima sa zajedničkim vrednostima.

Sve nalaze i preporuke možete naći u publikaciji koja se nalazi na ovom linku.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.