Vesti

BOŠ analiza: Potreba za promenom

Beogradska otvorena škola objavila je publikaciju Potreba za promenom - analiza kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji za javno zagovaranje u sklopu projekta Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju.

Polazeći od toga da postoji više podataka o tome da je neophodno unaprediti kapacitete organizacija civilnog društva za zagovaranje, a nedovoljno informacija o tome koje aspekte je važno unaprediti, cilj istraživanja je bio da se utvrde kapaciteti organizacija civilnog društva za javno zagovaranje. Takođe, istraživanjem je detaljnije ispitano i kakva je percepcija predstavnika organizacija o teškoćama sa kojima se suočavaju u zagovaračkim aktivnostima i potrebama za obukama i podrškom.

Istraživanje se sastojalo od analize dokumenata javnih politika koji su u vezi sa zagovaračkim aktivnostima ocd, anketnog istraživanja i intervjua koji je obuhvatio 200 predstavnika ocd koje su u poslednjih pet godina imale barem jednu zagovaračku inicijativu. Takođe, sprovedeno je i deset polustrukturisanih intervjua sa predstavnicima organizacija koje se međusobno razlikuju po iskustvu u javnom zagovaranju i po stepenu učešća u obukama u ovoj oblasti.

OCD nisu prepoznate od strane javnih vlasti kao akter promene javnih politika, a u uspostavljanju podsticajnog okruženja za javno zagovaranje ocd kao ključni faktor je istaknuto uspostavljanje partnerskog odnosa sa njima kao odnosa koji podrazumeva razumevanje benefita saradnje nosilaca javne vlasti sa ocd i doprinosa koji ona može imati za povećanje kvaliteta javnih politika.

Na osnovu rezultata istraživanja formulisane su preporuke u vezi sa glavnim oblastima u kojima je potrebna obuka i podrška organizacijama civilnog društva koje se bave javnim zagovaranjem. Celu analizu i detaljnije nalaze, možete pronaći OVDE.

Projekat se sprovodi u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a više informacija o projektu možete pronaći na sajtu Javno zagovaranje.

 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.