Organizacija za lezbejska ljudska prava LABRIS

Projektom Raznolikost i ravnopravnost na radnom mestu Labris želi da razvije održivu i kreativnu inicijativu koja će nadgraditi dosadašnje uspehe i da angažuje građane i građanke da zajedno budu deo promena za kreiranje demokratskog i inkluzivnog društva. Stoga je opšti cilj ovog projekta doprinos demokratiji, ljudskim pravima, socijalnoj inkluziji, te vladavini prava kroz javno zagovaranje i aktivno učešće LGBTI građana i građanki Republike Srbije.

Projekat će trajati od 1. marta do 31. oktobra 2020. godine i realizovaće se na teritoriji Republike Srbije. Organizacija za lezbejska ljudska prava LABRIS realizuje projekat uz saradnju Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijala Beograd.

Projekat je usmeren na unapređenje zakonskog okvira u oblasti rada i zapošljavanja čineći ga inkluzivnijim za sve osobe bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet, na edukovanje, senzibilizaciju i podizanje nivoa svesti poslodavaca, državnih agencija za zapošljavanje, relevantnih donosioca odluka i aktiviranjem i uključivanjem građana i građanki u procesu poboljšavanja prava u oblasti rada i zapošljavanja. Iz tog razloga specifični ciljevi projekta su:

  • Unapređenje prava LGBTI osoba u oblasti rada i zapošljavanja;
  • Edukovanje zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje o pravima i izazovima LGBTI osoba u oblasti rada i zapošljavanja;
  • Podizanje nivoa svesti poslodavaca i o diskriminaciji LGBTI osoba u oblasti rada i zapošljavanja i
  • Aktivno učešće LGBTI građana/ki u procesu poboljšanja prava u oblasti rada i zapošljavanja.

Ciljevi će biti ostvareni kroz realizaciju sledećih aktivnosti:

  • Zagovaranjem za unapređenje prava LGBTI osoba u oblasti rada i zapošljavanja;
  • Edukacijom zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i 
  • Kampanjom Raznolikost i ravnopravnost na radnom mestu.

Podaktivnosti Zagovaranja za unapređenje prava LGBTI osoba u oblasti rada i zapošljavanja uključuju prevashodno pravnu analizu postojećeg zakonodavstva u oblasti rada i zapošljavanja, a kasnije i kreiranje preporuka za njegovo unapređenje kroz uključivanje seksualne orijentacije i rodnog identiteta u odgovarajuće pravne akte, te istraživanje potreba i problema same LGBTI zajednice u ovoj oblasti.

Podaktivnosti Edukacije zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje uključivaće sastanke sa predstavnicima/ama NSZ, na kojima će biti potvrđen broj osoba koje će pohađati treninge, potom će biti kreiran odgovarajući kurikulum treninga, usaglašeni datumi održavanja treninga, sprovedeni treninzi, kao i evaluacija samih treninga i njihovih rezultata.          

Podaktivnosti kampanje Raznolikost i ravnopravnost na radnom mestu podrazumevaće fokus grupe sa LGBTI osobama kako bi kreirana kampanja imala što bolje rezultate, potom kreiranje promotivno-informativnih materijala za kampanju, sprovođenje kampanje, nakon čega će biti organizovan jednodnevni događaj namenjen poslodavcima u cilju informisanja o postojanju i prevenciji diskriminacije u zapošljavanju i na radnom mestu. Na događaju bi prisutnima bio predstavljen dokument Odluke o uključivanju LGBTI prava i zabrane diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u interne politike poslovnih subjekata. Deo jednodnevnog događaja bi bio i panel firmi koje već posluju prema standardima antidiskriminacije, poput: Hemofarma, Ernst & Young, Erste banka i PepsiCo.

Organizacija za lezbejska ljudska prava Labris je organizacija koja smatra pravo na različitu seksualnu orijentaciju jednim od osnovnih ljudskih prava i radi na eliminaciji svih vrsta nasilja i diskriminacije nad lezbejkama i ženama drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.