Organizacija za lezbejska ljudska prava LABRIS

Naziv projekta: „Radno mesto - mesto inkluzije i različitosti”

Trajanje projekta: 1. maj - 30. novembar 2022.

Cilj projekta „Radno mesto - mesto inkluzije i različitosti” je unapređenje javnih politika u oblasti rada i zapošljavanja i aktivno učešće LGBTI građana i građanki, te doprinos demokratiji, ljudskim pravima, socijalnoj inkluziji i vladavini prava. 

Tokom proteklih deset godina u Republici Srbiji ostvaren je značajan napredak u pravnoj zaštiti LGBTI osoba, ali je i dalje veliki izazov slaba implementacija zakona, pravno neprepoznavanje istopolnih partnerstava, kao i prisustvo brojnih stereotipa i predrasuda prema LGBTI osobama. Istraživanja ukazuju da je veća verovatnoća da LGBTI osobe budu žrtve diskriminatornog postupanja na poslu i prilikom zapošljavanja nego pripadnici većinske heteroseksualne zajednice, kao i da će ređe prijaviti doživljenu diskriminaciju i/ili mobing.  

Postojanje zakona, protokola i principa koja štite ljudska prava u oblasti rada i zapošljavanja samo su prvi korak koji govori o tome da poslovni sektor sve više prepoznaje svoju ulogu i odgovornost u unapređenju društva i ljudskih prava. Ohrabrujuje činjenica da je sve više poslovnih subjekata u Srbiji koji uključuju u svoje politike zaštitu ljudskih prava i prepoznaju značaj uvažavanja različitosti u oblasti rada. Labris će kroz projekat nastojati da uključi socijalne partnere – poslodavce, državne službe i agencije za zapošljavanje, a takođe i nevladine organizacije i pojedince/ke, koji imaju veliku ulogu u suzbijanju diskriminacije LGBTI osoba prilikom zapošljavanja i uopšteno poboljšanju njihovog položaja u društvu. 

Pored saradnje LGBTI organizacija i poslovnog sektora, zagovaranjem će se mobilisati LGBTI zajednica u planiranje i realizaciju aktivnosti, kako bi se zajednički identifikovali problemi, mere za niihovo rešavanje i zajednički pokrenula kampanja i inicijativa da radno mesto, postane mesto raznolikosti i inkluzije. Uspostavljanjem inkluzivnog radnog okruženja bi ne samo LGBTI zajednica imala benefit, već i sve ranjive grupe u oblasti rada. Ostvarivanjem ciljeva ovog projekta pružiće se doprinos demokratiji, ljudskim pravima i socijalnoj inkluziji u društvu. Unaprediće se međusektorsko povezivanje i ukazati da je različitost na radu prednost koja se odražava i na kreativnost i na samu produktivnost. 

 

Naziv projekta: „Raznolikost i ravnopravnost na radnom mestu”

Trajanje projekta: 1. mart - 31. oktobar 2020.

Cilj projekta „Raznolikost i ravnopravnost na radnom mestu” je razvoj održive i kreativne inicijative koja će nadgraditi dosadašnje uspehe u oblasti rada i zapošljavanja LGBTI osoba. Takođe, nastojaće se i angažovanje građana i građanki da se uključe u zagovaranje i budu deo promena za kreiranje demokratskog i inkluzivnog društva. 

Projekat je usmeren na unapređenje zakonskog okvira u oblasti rada i zapošljavanja čineći ga inkluzivnijim za sve osobe bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet, na edukovanje, senzibilizaciju i podizanje nivoa svesti poslodavaca, državnih agencija za zapošljavanje, relevantnih donosioca odluka i aktiviranjem i uključivanjem građana i građanki u procesu poboljšavanja prava u oblasti rada i zapošljavanja. 

Zagovaračka inicijativa će se baviti pravnom analizom postojećeg zakonodavstva u oblasti rada i zapošljavanja, istraživanjem potreba i problema same LGBTI zajednice u ovoj oblasti. Na osnovu analize i istraživanja kreiraće se preporuke za unapređenje zakonodavstva kroz uključivanje seksualne orijentacije i rodnog identiteta u odgovarajuće pravne akte. Labris će tokom projekta sarađivati sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i organizovati edukaciju zaposlenih u ovoj službi. Takođe, projekat će uspostaviti partnerstvo sa poslovnim sektorom i nastojati da informiše poslodavce o postojanju i prevenciji diskriminacije u zapošljavanju i na radnom mestu.

Labris je lezbejska, feministička, nevladina, neprofitna organizacija osnovana 1995. godine u Beogradu sa ciljem promocije lezbejskih ljudskih prava i lezbejske vidljivosti u društvu. Labris je organizacija koja smatra da je pravo na različitu seksualnu orijentaciju i rodni identitet jedno od osnovnih ljudskih prava i radi na iskorenjivanju svih oblika nasilja i diskriminacije nad LGBTI osobama. Labris teži društvu raznolikosti sa jednakim pravima, u kojem ljudi bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju, identitet i druge različitosti žive dostojanstveno sa potpunom afirmacijom i zaštitom njihovih ljudskih prava. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.