Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma Omorika

Naziv projekta: „Dodaj vrednost zajednici“

Trajanje projekta: 1. maj – 30. novembar 2022.

Cilj projekta „Dodaj vrednost zajednici“ je unapređenje stanja drvne industrije u Zlatiborskom okrugu i uspostavljanje javnog dijaloga civilnog sektora i poslovne zajednice radi donošenja regionalne strategije za unapređenje ove industrije sa posebnim osvrtom na ulogu udruženja vlasnika privatnih šuma.   

Poslednjih godina sektor drvoprerade pokazuje rast u Srbiji. Prema podacima Privredne komore Srbije ovaj sektor učestvuje sa oko 1,5% u BDP-u, i sa 5-6% u ukupnom izvozu. Međutim, kao i u mnogim drugim privrednim granama, izvoz finalnog proizvoda nije u dovoljnoj meri zastupljen, već se izvozi dosta poluproizvoda ili sirovina. Na taj način se izvoze proizvodi niže dodate vrednosti, a u interesu društva je da se maksimalizuje izvoz proizvoda sa najviše dodate vrednosti. Primera radi, izvozom stolice ostvaruje se 12 puta veća vrednost po kubnom metru drveta nego izvozom trupca, a izvozom dizajnerskog nameštaja (brendiranog) čak 20 puta veća vrednost. 

U ovom trenutku više od 50% preduzeća se bavi samo primarnom preradom u rezanu građu, a samo nekoliko preduzeća pravi visoko vredna drvna biogoriva. Proizvodnja nameštaja je simbolična jer postoji samo jedno preduzeće sa 62 zaposlena koji proizvode finalni proizvod u ovako šumovitom regionu gde je prirast drveta održiv. 

U Zlatiborskom okrugu trenutno ne postoji strategija kako popraviti stanje i osnažiti poslovni sektor da stvara proizvode veće dodate vrednosti, kao ni formalne regionalne strukture koje bi ovom problemu pristupile regionalno. Aktivnosti u ovom projektu usmerene su na ispunjavanje takvih strateških ciljeva koji bi kreirali nova radna mesta i značajno smanjili nezaposlenost u regionu. Dodatno, planirano je osnivanje regionalnog klastera drvoprerade, koji će biti veza između poslovnog sektora, udruženja i nadležnih institucija. 

 

Naziv projekta: „Od šuma za šume“

Trajanje projekta: 1. april – 31. oktobar 2021.

Projekat „Od šuma za šume“ ima za cilj da promeni prakse u procesu usmeravanja namenskih sredstava Fonda za šume i doprinese unapređenju kulture učešća građana u političkom odlučivanju na lokalnom nivou, kada je u pitanju zaštita životne sredine.   

Zlatiborski okrug je jedan od najšumovitijih regiona Srbije gde šume zauzimaju 45% teritorije, a 51% tih površina su privatne šume. Za svaki kubni metar posečenog drveta vlasnik privatne šume dužan je da uplati u Budžetski fond za šume određeni iznos, što čini prihod budžeta lokalne samouprave. Međutim, novac prikupljen na ovaj način se najčešće ne koristi za unapređenje stanja šuma i ili potrebe sela kako je Zakonom predviđeno već se koristi u druge namene. Promena koju RAŠ „Omorika“ želi da izazove se odnosi na promenu dosadašnje prakse planiranja budžeta lokalnih samouprava, preciznije efikasnijem planiranju budžeta i njegovo namensko i transparentno trošenje.  

Projekat se realizuje od 1. aprila do 31. oktobra 2021. godine. 

Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma „Omorika“ je osnovana na inicijativu tri lokalna udruženja vlasnika privatnih šuma iz Užica, Bajine Bašte i Priboja koja su se zbližila učešćem u aktivnostima ranijih projekata i prepoznala da je potrebno da se pitanja kojima se bave rešavaju na regionalnom nivou. To su Udruženje Vlasnika Privatnih Šuma „Bor” iz Užica, UVPŠ „Zaovine” iz Bajine Bašte i UVPŠ „Alba” iz Priboja. Tada je neformalna mreža ovih lokalnih udruženja koja je okupljala više od 100 vlasnika privatnih šuma u ove tri lokalne samouprave formalizovana  u regionalnu asocijaciju. Od osnivanja bave se javnim zagovaranjem tema iz oblasti životne sredine, pre svega finansiranja unapređenja stanja šuma (naročito privatnih) kroz namensku i transparentnu upotrebu sredstava iz budžetskog fonda za šume u lokalnim samoupravama. Pored te teme zagovaraju i teme iz oblasti zaštite vazduha na lokalnom i regionalnom nivou. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.