Vesti

Kako uključiti socijalne zadruge u rešavanje lokalnih problema?

Konferencija Ja sam za socijalno zadrugarstvo u organizaciji Udruženja za lokalni razvoj Kamenica održana je u četvrtak. 29. oktobra. Konferencija je okupila značajan broj aktera iz javnog, civilnog i zadružnog sektora, medija, fondacija, međunarodnih i bilateralnih razvojnih organizacija, kao i zainteresovane za razvoj zadrugarstva i socijalnog preduzetništva. Imajući u vidu kompleksnost teme i njen razvojni potencijal, multidisciplinarni pristup omogućio je sagledavanje trenutnog stanja i razvojne perspektive socijalnog zadrugarstva u Srbiji iz različitih uglova.

Tokom prvog panela prisutni su upoznati sa primerima dobrih domaćih praksa - opština pionira u razvoju socijalnog zadrugarstva: Ražanj (Ženska socijalna zadruga Ražanjke) i Gradska opština Crveni Krst-Grad Niš (Romska socijalna zadruga Eko aktiv), kao i Opšta zadruga Darovi Lužnice koja u praksi posluje kao socijalna zadruga. Predstavljene su i komercijalne aktivnosti zadruga počev od proizvodnje prehrambenih proizvoda, uslužnog održavanja javnih površina i zgrada, do očuvanja nematerjalnog nasleđa i proizvodnje zemljanih crepulja. Paralelno sa komercijalnim aktivnostima, predstavljeni su i socijalni ciljevi zadruga koji se ostvaruju kroz: direktno zapošljavanje OSI, žena na selu i Roma u gradovima, unapređenje njihovih prihoda kroz kooperantski odnos ili sezonsko angažovanje, unapređenje zapošljivosti kroz organizaciju obuka i realizacija humanitarnih akcija za najugroženije. (Više informacija o primerima dobre prakse možete pronaći u Analizi efekata četvorogodišnje primene čl.11 Zakona o zadrugama RS na razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji)   

Zahvaljujući panelistima iz Ministarstva privredeMinistarstva poljoprivrede, SIPRU i medijske kuća Dnevnik-Poljoprivrednik, tokom drugog panela razmatrane su socijalne potrebe i mogućnosti za veće uključivanje socijalnih zadruga u rešavanje lokalnih problema. Istaknuta je potreba da socijalne zadruge kao legalna socijalna preduzeća budu podržane i uključene u ekonomiju. Sa tim u vezi, razmatrane su mogućnosti za unapređene pravnog, institucionalnog i finansijskog okvira za njihovo poslovanje.   

Socijalno zadrugarstvo u Srbiji karakteriše slaba informisanost  građana, organizacija civilnog društva, komercijalnih zadruga i lokalnih samouprava, kao potencijalnih pokretača socijalnih zadruga, ali i javnog sektora i razvojnih organizacija koje imaju kapaciteta da unaprede ambijent za razvoj socijalnog zadrugarstva. Delujući u ovom pravcu, 13 organizacija, fondacija i medija, na kraju konferencije potpisalo je  Memorandum za razvoj socijalnog zadrugarstva, među kojima su Udruženje za lokalni razvoj KamenicaSIPRUZadružni savez Srbije, Protecta, Dnevnik-Poljoprivrednik, KoRSEAgro Jug, AgroBiznis Magazin, Fondacija Ana i Vlade Divac, Catalist, Eneca, SMART Kolektiv i  Opšti zadružni savez. Potpisnice memoranduma će raditi na daljoj razmeni informacija i promociji socijalnog zadrugarstva kao značajne društvene teme.

Konferencija Ja sam za socijalno zadrugarstvo realizovana je u okviru programa Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.