Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres

Javno zagovaranje koje Lokal pres namerava da sprovede u okviru projketa ZA sadržaj za mlade kao glavni cilj postavlja obavezu lokalne samouprave da deo sredstava, koje inače dodeljuju kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa /linije 481 i 423/ izdvoje i usmere na projekte koji će kreirati sadržaje za mlade, a ne o mladima, tako što će uključiti mlade u kreiranje medijskih sadržaja. Samo na ovaj način moguće je obezbediti kontinuitet i kvalitet kreiranja sadržaja za mlade. Kada deo budžetskih sredstava iz lokalnih  budžeta bude izdvojen za ove namene  na posebnoj budžetskoj liniji, lokalni mediji će biti direktno podstaknuti da razmišljaju o mladima kao ciljnim grupama i aktivno ih uključe u kreiranje sadržaja. Na taj način će se doprineti boljem informisanju mladih.

Cilj projekta je unaprediti prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu u Srbiji i razumevanje zagovaračke uloge organizacija civilnog društva među građanima, medijima i donosiocima odluka, kao i povećanje učešća građana u aktivnostima organizacija civilnog društva.

Specifični cilj(evi) projekta su izdvajanje sredstava za namene kreiranja sadržaja za mlade kroz uvođenje posebne budžetske linije u lokalnim budžetima i donošenje seta odluka u lokalnim samoupravama kao i podizanje svesti mladih i ostalih građana u lokalnim sredinama o potrebi kreiranje sadržaja za mlade

Period implementacije projekta je od 1. marta do 31. oktobra 2020. godine.

Projektne aktivnosti podrazumevaju:

  • Obezbeđivanje podrške državnih ministarstava za javno zagovaranje koje u lokalnim upravama sprovodi Lokal pres;
  • Javno zagovaranje ZA sadržaje za mlade – odvajanje dela sredstava iz lokalnih budžeta koja će biti namenjena za kreiranje sadržaja za mlade i 
  • Kampanja ZA sadržaje za mlade.

Očekivani rezultati su:

  • Obezbeđena podrška državnih ministarstava za javno zagovaranje koje u lokalnim upravama sprovodi Lokal pres;
  • Uspešno sprovedeno javno zagovaranje ZA sadržaje za mlade – odvajanje dela sredstava iz lokalnih budžeta koja će biti namenjena za kreiranje sadržaja za mlade i
  • Uspešno sprovedena kampanje ZA sadržaje za mlade.

Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres osnovana je 1995. godine radi unapređivanja i usklađivanja delatnosti članica i zastupanja interesa osnivača, a pre svega u oblasti izdavačke delatnosti i to kroz: zastupanje strukovnih interesa pred nadležnim državnim i drugim organima i organizacijama, zajednički nastup na tržištu za poslove iz delatnosti članica, jedinstvene nabavke repromaterijala za izdavanje i štampanje novina i drugih publikacija, jedinstvenu obradu tržišta, marketing i poslovne komunikacije, zajednička medijska istraživanja, edukaciju kadrova i ispomoć u iskorišćavanju sredstava rada, stručnih i radnih potencijala članica, bližu saradnju u funkciji poboljšanja komunikacija novinara i medija i obavljanje drugih poslova od interesa za nesmetano poslovanje članica. Članstvo asocijacije u ovom momentu broji 52 medija sa teritorije Srbije.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.