Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres

Naziv projekta: „ZA sadržaj za mlade”

Trajanje projekta: 1. mart - 31. oktobar 2020.

Cilj projekta „ZA sadržaj za mlade” je unaprediti prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu u Srbiji i razumevanje zagovaračke uloge organizacija civilnog društva među građanima, medijima i donosiocima odluka, kao i povećanje učešća građana u aktivnostima organizacija civilnog društva.

Projekat će zagovarati uspostavljanje obaveze lokalne samouprave da deo sredstava, koje inače dodeljuju kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa /linije 481 i 423/ izdvoje i usmere na projekte koji će kreirati sadržaje za mlade, a ne o mladima, tako što će uključiti mlade u kreiranje medijskih sadržaja. Samo na ovaj način moguće je obezbediti kontinuitet i kvalitet kreiranja sadržaja za mlade. Kada deo budžetskih sredstava iz lokalnih  budžeta bude izdvojen za ove namene  na posebnoj budžetskoj liniji, lokalni mediji će biti direktno podstaknuti da razmišljaju o mladima kao ciljnim grupama i aktivno ih uključe u kreiranje sadržaja. Na taj način će se doprineti boljem informisanju mladih.

Kampanjom će se zagovarati sredstava uvođenje posebne budžetske linije u lokalnim budžetima i donošenje seta odluka u lokalnim samoupravama kao i podizanje svesti mladih i ostalih građana u lokalnim sredinama o potrebi kreiranje sadržaja za mlade.

Naziv projekta: „Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”

Trajanje projekta: 15. april - 31. oktobar 2019.

Cilj inicijative je jačanje demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Kampanja je pokrenula sa ciljem da se OCD i lokalni mediji međusobno prepoznaju i adekvatnije sarađuju. Lokalne OCD su zadovoljne time što mediji povremeno promovišu njihove aktivnosti. Mediji, pak, lokalne OCD smatraju neinteresantnim sagovornicima, koji ne umeju da plasiraju informaciju na pravi način. Razlog za izostanak medijskih kampanja koje bi doprinele bržem menjanju svesti građana o pojedinim temama i većem učešću u odlučivanju predstavlja i kod medija i kod lokalnih OCD nedostatak zagovaračkih tehnika i kapaciteta da reaguju na određene pojave.

Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres osnovana je 1995. godine radi unapređivanja i usklađivanja delatnosti članica i zastupanja interesa osnivača, a pre svega u oblasti izdavačke delatnosti i to kroz: zastupanje strukovnih interesa pred nadležnim državnim i drugim organima i organizacijama, zajednički nastup na tržištu za poslove iz delatnosti članica, jedinstvene nabavke repromaterijala za izdavanje i štampanje novina i drugih publikacija, jedinstvenu obradu tržišta, marketing i poslovne komunikacije, zajednička medijska istraživanja, edukaciju kadrova i ispomoć u iskorišćavanju sredstava rada, stručnih i radnih potencijala članica, bližu saradnju u funkciji poboljšanja komunikacija novinara i medija i obavljanje drugih poslova od interesa za nesmetano poslovanje članica. Članstvo asocijacije u ovom momentu broji 52 medija sa teritorije Srbije.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.