Užički centar za prava deteta

Naziv projekta: „Prevencija nasilja nad decom u okviru rada biznis sektora“

Trajanje projekta: 1. maj – 30. novembar 2022.

Mesto: Užice

Oblast delovanja: Prava deteta

Cilj projekta „Prevencija nasilja nad decom u okviru rada biznis sektora“ je doprinos razvoju bezbednog i sigurnog okruženja za decu na lokalnom nivou. Prema Opštem protokolu za zaštitu dece od nasilja, koji je usvojila Vlada Republike Srbije u februaru 2022. godine, osnovno pravo svakog deteta je pravo na zaštitu od svih oblika nasilja. Radi osiguranja održivog razvoja sistema zaštite dece od nasilja, svi koji na bilo koji način dolaze u kontakt sa decom, uključujući i biznis sektor (npr. škole glume, sporta, jezika, neformalne grupe) i sprovode različite aktivnosti sa decom u svom radu, trebalo bi da se pridržavaju osnovnih principa i ciljeva Opšteg protokola. Biznis akteri nemaju iskustva ni kapaciteta da odgovore na postavljene obaveze, pa ostaje polje na kojem deca nisu zaštićena od nasilja. 

Ovaj projekat ponudiće rešenje za ove izazove i to kroz model saradnje OCD-a, odnosno Užičkog centra za prava deteta kao ekspertske organizacije, i nekoliko biznis aktera (okvirno 5-7) u gradu Užicu.  Projekat će obuhvatiti aktivnosti izgradnje kapaciteta, uspostavljanja internih procedura zaštite dece, ali i intenzivnih aktivnosti informisanja javnosti i podizanja svesti o važnosti garantovanja prava deteta na zaštitu od nasilja u svim okruženjima. 

Užički centar za prava deteta će se angažovati na podršci i izgradnji kapaciteta biznis sektora za primenu mera i aktivnosti na prevenciji i postupanju u slučajevima nasilja, što će u krajnjem ishodu za rezultat imati kreiranje bezbednijeg i sigurnijeg okruženja u kojem deca žive i odrastaju. Sa druge strane, biznis sektor će učešćem u ovom projektu dati svoj doprinos unapređenju politika zaštite dece na lokalnom nivou. 

 

Naziv projekta: „Deca i mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti“

Trajanje projekta: 15. april - 31. oktobar 2019.

Mesto: Užice

Oblast delovanja: Prava deteta

Projekat „Deca i mladi u zaštiti od štetnih sadržaja i lažnih vesti“ doprinosi zaštiti dece i mladih od izloženosti štetnim sadržajima i lažnim vestima putem medija i društvenih mreža. Sudeći po istraživanju iz 2016. godine koje je obuhvatilo decu od 12 do 18 godina, korišćenje digitalnih tehnologija vrlo je rasprostranjeno- preko 94% dece starijeg srednjoškolskog uzrasta ima mobilni telefon, a samo 1% srednjoškolaca isti ne poseduje. Istovremeno, 17% uzorkovane dece i mladih ne koristi Internet. Istraživanje je pokazalo da je 62% starijih osnovaca i 84% srednjoškolaca u proteklih godinu dana bilo izloženo ovim sadržajima, a oblici štetnih sadržaja kojima su deca i mladi izloženi su: nasilje i diskriminacija, ugrožavanje privatnosti, izlaganje pornografskom sadržaju, verbalnom vređanju i ogovaranju. Veliki deo štetnih sadržaja se odnosi na neproverene, lažne i uznemirujuće vesti. Plasiranje se vrši svakodnevno i to čak kroz medije sa nacionalnom frekvencijom i to najčešće kroz rijaliti programe. Regulativa koja štiti građane, formalno postoji, ali je primena te regulative nedosledna i gotovo neprimenjiva. 

Centralna aktivnost projekta je realizacija zagovaračke kampanje sa ciljem unapređenja mehanizama za zaštitu dece od izloženosti štetnim sadržajima i lažnim vestima u okviru koja će se odvijati na društvenim mrežama. Projektom je planirano uključivanje oko 1500 dece i mladih u anketu, na osnovu čijih rezultata, odnosno izvornih stavova mladih o temi kampanje, će biti formiran set preporuka. Preporuke će biti vezane za sistemsku zaštitu dece i mladih od štetnih sadržaja i izloženosti lažnim vestima koji će biti dostavljen donosiocima odluka.

Užički centar za prava deteta osnovan je 1998. godine kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija. Misija organizacije je da se unapredi položaj dece i mladih u društvu i sve aktivnosti centra zasnovane su na principima koje promoviše Konvencija o pravima deteta. Centar se bavi svim pitanjima iz domena ostvarivanja prava deteta, a naročito u sledećim oblastima: obrazovanje i informisanje o pravima deteta, ostvarivanje prava na obrazovanje, kvalitet obrazovanja i poštovanja prava deteta u obrazovnom sistemu, zaštita dece od nasilja i diskriminacije, monitoring i nezavisno izveštavanje o pravima deteta, razvoj predloga javnih politika koje se odnose na unapređenje prava deteta i osiguranje poštovanja prava dece na učešće u donošenju odluka i aktivnom učešću u društvu.

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.