Prijatelji dece Srbije

Projekat: Deca i mediji – Sprečimo zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe, nastaje iz potrebe da reagujemo na sve evidentnije i kontinuirano kršenje dečijih prava u medijima i političkim aktivnostima. Otkriva se identitet dece u kontekstu žrtve zlostavljanja i zanemarivanja, svedoka nasilja, ugrožava se dostojanstvo deteta i pravo na privatnost, a deca se sve češće pojavljuju kao deo političkih kampanja i skupova. Na prijave ovakvih pojava, regulatorno telo REM, izriče opomene, a novinarska udruženja bez interventne uloge reaguju na kršenja Кodeksa novinara Srbije. Samim tim, glavni cilj našeg projekta je Sprečavanje zloupotrebe dece na medijskoj i političkoj sceni Srbije.

Glavne projektne aktivnosti obuhvataju dopunu Kodeksa: Deca i mediji (in. verzija iz 1993, dopunjena 2003), organizovanje niza sastanaka sa predstavnicima medija i političkih partija u svrhu informisanja i potpisivanja novog Kodeksa (tj. obavezivanja na njegovu primenu u medijskoj/političkoj praksi), i pokretanje javne kampanje za široku javnost.

Tokom projekta se očekuju sledeći rezultati:

  • Reaktualizovan i dopunjen Kodeks: Deca i mediji
  • Predstavnici medija informisani i obavezani na poštovovanje teksta Kodeksa (potpisan Kodeks)
  • Predstavnici političkih partija informisani i obavezani na poštovovanje teksta Kodeksa (potpisan Kodeks)
  • Organizacija civilnog društva i novinarska udruženja informisane i osnažene u oblasti zaštite dece od političkih i medijskih zloupotreba
  • Šira javnost upoznata sa problematikom zloupotrebe dece u medijske i političke svrhe

Projekat se sprovodi u period od 15. aprila do 30. oktobra 2019. godine, a uz saradničku podršku Mreže organizacija za decu Srbije – MODS.

Udruženje Prijatelji dece Srbije je dobrovoljna i neprofitna organizacija civilnog društva. Osnovano je 1990. godine sa svrhom ostvarivanja ciljeva u oblasti prava deteta, društvene brige o deci i podsticanja aktivnosti na unapređenju rada s decom i za decu. U srž svog delovanja stavlja direktan rad sa decom, iz koga proilaze procesi javnog zagovaranja za bolji poližaj sve dece u Republici Srbiji. 

Izrada ove internet stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Sadržaj stranice isključivo je odgovornost Beogradske otvorene škole i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.